thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

۶-۴- روش‌های برآورد مدل

در پژوهش حاضر براي تحليل مدل از مجموعه داده‏هاي تركيبي بهره گیری شده می باشد. بدين ترتيب كه چند شركت در طول زمان مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‏گيرند. در تجزيه و تحليل داده‏هاي تركيبي يك محيط بسيار غني از اطلاعات براي گسترش تكنيك‏هاي تخمين و نتايج قابل تحليل فراهم مي‏گردد. در بسياري موارد، پژوهشگران مي‏توانند از داده‏هاي تركيبي براي مواردي كه نمي‏توان به صورت فقط سري زماني يا فقط به صورت مقطعي بررسي كرد،بهره بگيرند. مانند مزایای بهره گیری از داده‌های ترکیبی می­توان به : ۱٫ بار اطلاعاتی و تغییرپذیری بیشتر ۲٫ کاهش همخطی میان متغیرها ۳٫ افزایش درجه آزادی و کارایی ۴٫ امکان حذف نتایج سوءگیرانه از مجموع شرکت‌ها یا افراد

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

همانطوری كه در فصل سوم تصریح گردید آغاز بايستي در داده‏هاي تركيبي براي انتخاب بين روش‌هاي داده­هاي تابلويي و داده‏هاي تلفيقي، از آزمون چاو(لیمر) بهره گیری گردد. اگر F چاو(لیمر) محاسبه‌شده از F جدول کوچک‌تر باشد از داده‏هاي تابلويي و در غير اینصورت از داده‏هاي تلفيقي بهره گیری شده می باشد. در صورتي كه داده‏ها بهصورت تابلويي باشند بايستي آزمون هاسمن انجام گردد. براي بررسي اين موضوع که آيا عرض از مبدأ بهصورت اثرات ثابت می باشد يا اينکه در ساختار واحدهاي مقطعي بهصورت تصادفي اقدام مي­کند از اين آزمون بهره گیری مي‏گردد. اگر احتمال آزمون هاسمن کوچک‌تر از ۵ درصد باشد، فرض صفر (اثرات تصادفي) رد مي‏گردد و اثرات ثابت انتخاب مي‏گردد و در صورتي كه احتمال آزمون هاسمن بزرگ‌تر از ۵ درصد باشد، فرض صفر رد نمي‏گردد و اثرات تصادفي انتخاب مي‏گردد.

مطابق با نتايج آزمون Fچاو(لیمر) و آزمون هاسمن، روش رگرسيوني مناسب انتخاب مي‏گردد و بر اساس آن فرضيه‏هاي پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت. در ادامه براي تک‌تک فرضيه‏ها، از آزمون F چاو و آزمون هاسمن بهصورت جداگانه انجام مي‏گردد و نتايج رگرسيوني بهدست آمده با آماره t و احتمال t، آماره F و احتمال آن و ضريب تعيين  مورد تجزيه و تحليل قرار مي‏گيرد.

فرضیه اول

هر چه رتبه شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، میزان افشای اختیاری آن بیشتر می باشد

از لحاظ آماري اين ارتباط  به توضیح زير مي‏باشد:

هر چه رتبه شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، میزان افشای اختیاری آن بیشتر نیست. H0:

هر چه رتبه شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، میزان افشای اختیاری آن بیشتر می باشد. H1:

در آغاز به مطالعه نوع داده­ها می­پردازیم که داده­های مورد پژوهش از نوع داده­های ترکیبی می باشد یا داده­ها به صورت تلفیقی می­باشند که نتایج در جدول زیر ارائه شده می باشد.

همانطوری كه جدول ۸-۴ نشان مي‏دهد، مقدار سطح معنی­داری برای آزمون F عدد ۰۰۰/۰ می باشد، به عبارت ديگر آزمون F­محاسبه‌شده از F جدول بزرگ‌تر می باشد، در نتیجه براي آزمون اين ارتباط بايستي از روش داده‏هاي تابلويي(پنل) بهره گیری گردد. در ادامه براي بررسي حالت‏هاي مختلف داده‏هاي تابلويي از آزمون‌ هاسمن بهره گیری مي‏گردد. همچنین با در نظر داشتن نتايج منعكس در جدول ۸-۴ نتايج بهدست آمده از نرم‌افزار Eviews نشان مي‏دهد كه مقدارسطح معنی داری براي آزمون هاسمن عدد ۸۷۹ /۰ می باشد كه نشان مي‏دهد فرض صفر (اثرات تصادفي) پذیرفته مي‏گردد و فرض مقابل (اثرات ثابت) پذیرفته نمي‏گردد. اين مقدار نشان مي‏دهد كه بايستي از روش اثرات تصادفی بهره گیری گردد. در ادامه بايد آزمون رگرسيون به روش داده‏هاي تابلويي- اثرات تصادفی انجام گردد.

با در نظر داشتن اینکه مدل داده­ها برای آزمون این فرضیه، روش مورد بهره گیری داده­های تابلویی- اثرات تصادفی می­باشد که نتایج مدل به قرار زیر می باشد.

در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل که نتایج در جدول ۹-۴ مشخص می باشد با مطالعه سطح معناداری آماره t رتبه‌بندی(Ranking) که بزرگ تر از ۰۵/۰ می‌باشد نشان می­دهد که میان رتبه‌بندی و افشاء اختیاری در سطح ۹۵ درصد رایطه­ی معناداری وجود ندارد. همچنین آماره دوربین واتسون نیز نشان می‌دهد که مشکل خود همبستگی بین متغیرهای مدل وجود ندارد.

در مورد متغيرهاي كنترلي لازم به ذكر می باشد كه از بين شش متغیر کنترلی که در این مدل هست تنها متغير بازدهی معني‏دار می باشد و دیگر متغيرهای كنترلي معني‏دار نيستند.

در آزمون معنی­داری مدل ، فرضیه صفر به این شکل تعریف می گردد که همه ضرایب رگرسیون مدل یکجا برابر صفر می باشد  و فرضیه مقابل آن به مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب تصریح می­کند . F اعتبار کلی مدل را نشان می­دهد.با در نظر داشتن نتایج منعکس‌شده در جدول۹-۴ نشان می­دهد که F محاسبه‌شده از F جدول بزرگ‌تر می باشد(۵%>P)،پس می­توان گفت این مدل با احتمال ۹۵ درصد معنی­دار می باشد. به تعبیری دیگر می­توان گفت که این مدل از اعتبار بالایی برخوردار می باشد..همچنان با در نظر داشتن سطح معنی­داری آماره t  در مورد مقدار ثابت و ضریب متغیرهای مستقل ، که کمتر از ۵% می­باشند ، می­توان معناداری ضرایب را اثبات نمود. و همچنین ضریب تعیین این مدل ۹ درصد می­باشد که این عدد نشان می­دهد که ۹ درصد مقدار متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین می گردد. البته دلیلی که برای ضریب تعیین نسبتا پایین این مدل می‌توان اظهار نمود این می باشد که مطالعه گزارشات هیئت مدیره شرکت‌ها برای مدت ۵ سال نشان داد که اولا میزان افشای اختیاری اطلاعات کم می باشد. همانطوری که در جدول ۴-۴ نظاره می باشد میانگین افشا ۰٫۳۲ می باشد. ثانیا تغییرات میزان افشای اختیاری اطلاعات ناچیز می باشد و شرکت‌ها بدون در نظر داشتن موضوع رتبه‌بندی و افشای بیشتر اطلاعات هر‌ساله گزارشات هیئت مدیره خود را مانند سال قبل و با تفاوتی بسیار ناچیز تنظیم می‌کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :


 پرسش‌های پژوهش:

پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوالات می باشد که:

سوال ۱- آیا هرچه رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی بالاتر باشد، میزان افشای اختیاری آن، بیشتر می باشد؟

سوال ۲- آیا بین تغییر رتبه شرکت بر‌اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با تغییر میزان افشای اختیاری، ارتباط هست؟

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه ارتباط رتبه ‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید