دانلود پایان نامه درباره 
رضایت مندی، شهر تهران، حمل و نقل No category

وظایف این کمیسیون اشاره می کنیم :
بر اساس ماده یک آیین نامه این کمیسیون به استناد ماده 182 قانون تعرفه ، به منظور بررسی و شور و اتخاذ تصمیم در موارد ابهام تعرفه و تطبیق نرخ های مندرج در تعرفه حمل کالا ، توشه و مسافر با نرخ سایر وسائط نقلیه و رعایت وضع اقتصاد کشور از جهات مختلف و همچنین مطالعه در مواد تعرفه راه آهن سایر ممالک به خصوص راه آهن های کشورهای همجوار که در حال حاضر با راه آهن ایران از لحاظ حمل ونقل ، تعرفه مشترک دارند و مقایسه نرخ های تعرفه آنها با نرخ های تعرفه راه آهن یک کمیسیون دائمی به نام کمیسیون ثابت تعرفه تشکیل شده است . اعضای این کمیسیون در گذشته مرکب از افراد مشروحه ذیل بوده اند :
– معاون بازرگانی داخلی راه آهن که سمت ریاست کمیسیون را بر عهده داشت .
– یک نفر مشاور راه آهن به تشخیص هیات مدیره راه آهن
– مدیر کل حسابداری راه آهن
– مدیر کل بازرگانی خارجی راه آهن
– یک نفر به عنوان منشی کمیسیون که از طرف راه آهن تعیین می گردید .
احکام کلیه اعضا و منشی کمیسیون تعرفه به امضای راه آهن دولتی ابلاغ می شده است .
کمیسیون مذکور وابسته به هیات مدیره راه آهن و بنا به دعوت اداره کل بازرگانی داخلی جلسات خود را تشکیل می داد و مسایلی را که از طرف اداره مزبور عنوان و مطرح می شد مورد بحث قرار داده و درباره آن تصمیم مقتضی اتخاذ و برای اجرا با امضای هیات مدیره راه آهن به واحدهای ذیربط ابلاغ می گردید . آرای کمیسیون تعرفه با اکثریت نسبی معتبر و قابل اجرا می بود . وظایف کمیسیون تعرفه به شرح زیر می باشد :
الف- تفسیر مواد تعرفه و نحوه اجرای آنها در مواردی که انجام آن برای متصدیان مربوطه با ابهام و اشکال مواجه باشند و نیز رفع مشکلاتی که در اجرای مواد تعرفه راه آهن در موارد مختلف پیش آید .
ب- اظهار نظر در مورد تعیین طبقه بندی کالاهایی که نام آنها در جدول طبقه بندی کالاها منضم به تعرفه صریحاً ذکرنشده و تطبیق آنها با کالاهای مشابه که در جدول طبقه بندی تعرفه و مقررات حمل کالا و مسافر با رجا مصوب 1343 با اصلاحیه 1377 آورده شده است .
ج- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهایی که جهت تغییرات و اصلاحات مواد تعرفه به کمیسیون برسد همچنین رفع نواقص تعرفه فعلی راه آهن از طریق مطالعه تعرفه های راه آهن های سایر کشورها و تکمیل مواد تعرفه راه آهن بر اساس پیشرفتهایی که در تعرفه سایر ممالک مترقی انجام می شود .
ه- اظهار نظر و اخذ تصمیم درباره پیشنهادات مربوط به تخفیف ها و امتیازاتی که در موارد خاص یا استثنایی در نرخ های تعرفه داده می شود .
و- مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات واصله درباره افزایش یا کاهش نرخ تعرفه بار و نیز واگذاری بار گیری و تخلیه به عهده صاحبان کالا و اخذ حق نظارت باربری .
ز- مطالعه در کلیه آیین نامه های وابسته به تعرفه و تطبیق مفاد آنها با وضع روز ، از قبیل آیین نامه اجاره اراضی و اماکن ، آیین نامه پرداخت غرامات به کالاهای خسارت دیده و آیین نامه مربوطه به حراج اموال و اشیاء بلاصاحب ، آیین نامه اشیای پیدا شده در قطارها و ایستگاهها ، آیین نامه بلیط رایگان ، آیین نامه احداث خطوط فرعی ، صنعتی و گذرگاهها و غیره و در صورت لزوم تغییر مواد آنها.
ح- اظهار نظر در کلیه قرار دادهای منعقده با مشتریان راه آهن در مواردی که طبق آیین نامه اجاره اراضی و اماکن راه آهن به تصویب کمیسیون تعرفه ضرورت دارد .
ط- اخذ تصمیم در خصوص واگذاری نمایندگی فروش بلیط های راه آهن و قبول کالا به سایر موسسات مسافربری و حمل و نقل ، دادن پورسانتاژ مناسب در ازای انجام اینگونه خدمات به عاملین کار .
در مجموع بر اساس شرح وظایف کمیسیون تعرفه ثابت ، انتظار می رود این کمیسیون تلاش بیشتری در خصوص تعیین نرخ های کارشناسی تعرفه بار و مسافر از راه آهن ج .ا.ا در راستای کارآمد کردن فعالیتهای راه آهن داشته باشد ، ولی به نظر نمی رسد مطالعات کارشناسی تعیین نرخ تعرفه بار و مسافر بر اساس منطق اقتصادی قوی صورت گرفته باشد . لذا در بسیاری از سال ها نرخ بدون هیچ منطق اقتصادی تغییر نیافته است و حتی تغییرات موجود متناسب با شاخص قیمت ها و افزایش کیفیت خدمات و نظیر اینها نبوده است.
2-4- مطالعات انجام گرفته در زمینه کشش تقاضای حمل و نقل
مطالعات زیادی در زمینه کشش های تقاضای حمل و نقل انجام شده اند که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می شود.
2-4-1- مطالعات خارجی
از جمله این مطالعات می توان به موارد زیر اشاره نمود:
در مورد کشش های کرایه اتوبوس، یک قاعده سرانگشتی موسوم به قاعده سیمپسون- کورتین در مباحث حمل و نقل وجود دارد که می گوید: به ازای هر 3 درصد افزایش در کرایه حمل و نقل ، تعداد مسافران حدود یک درصد کاهش می یابد. ]9 [
مقادیر کشش کرایه اتوبوس را که توسط اتحادیه حمل و نقل عمومی آمریکا انتشار یافته است نشان می دهد. این کشش ها در برنامه ریزی و مدل سازی حمل و نقل در آمریکای شمالی ملاک قرار گرفته اند، حاصل مطالعه بر روی اثرات کوتاه مدت تغییرات کرایه در 52 نظام حمل و نقل آمریکا ( منتسب به 52 ایالت آمریکا ) در طول 1980 هستند.]9[
این ضرایب، آثار کوتاه مدت را منعکس می کنند و مبتنی بر دوره ای هستند که بخش بزرگی از جمعیت متکی به حمل و نقل بوده اند و بر این اساس، اثرات بلند مدت تغییرات قیمتی را کمتر از حد واقعی برآورد می کنند.
جدول(2-7)کشش های قیمتی تقاضای سفر با اتوبوس(گزارش اتحادیه حمل و نقل عمومی آمریکا) ]9 [

شهر های بزرگ ( بیش از 1 میلیون نفر )
شهر های کوچک ( کمتر از 1 میلیون نفر )

میانگین تمام ساعت
36/0-
43/0-
ساعات اوج سفر
18/0-
27/0-
ساعات غیر ازدحام
39/0-
46/0-
میانگین سرعت غیر ازدحام
42/0-
میانگین ساعات اوج سفر
23/0-

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد درمورد قابلیت اطمینان، الگوریتم ژنتیک، مدل دوسطحی

2-4-2-مطالعات داخلی:
1-یوسفیان-علی-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: تعیین عوامل موثر بر رضایت مندی مسافران از خدمات حمل و نقل متروی شهر تهران در سال تحصیلی 85-84 [10]
اهدافی که در این تحقیق توسط آقای علی یوسفیان در نظر گرفته شده اند عبارتند از:
الف- شناسایی عوامل موثر بر رضایت مندی مسافران
ب- اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت مندی مسافران
ایشان در این تحقیق سعی داشته اند به دو پرسش اصلی پاسخ دهند:
1-عوامل موثر بر رضایت مندی مسافران متروی تهران کدامند؟
2-اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت مندی مسافران متروی تهران به جه صورتی است؟
در این تحقیق دوازده متغیر به عنوان شاخص اصلی برای سنجش میزان رضایت مندی مسافران از خدمات حمل ونقل ریلی مورد بررسی قرار گرفته اند، این دوازده متغیر بدین قرار می باشند:
1-اورژانس 2-پاسخگویی 3-ایمنی 4-تسهیلات 5-رفتار و برخورد 6-فروش بلیط 7-محیط دلپذیر 8-سیر و حرکت 9-عوامل بهداشتی 10-امور فنی 11-اطلاع رسانی 12-حمل و نقل
در این تحقیق با استفاده از طیف لیکرت میزان رضایت مندی مسافران ارزیابی شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و کاربردی است و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است.
همچنین روش تجزیه و تحلیل اطلاعات آزمون تحلیل عاملی ازنوع اکتشافی می باشد.
نتایج و یافته های این تحقیق نشان می دهد که با توجه به میانگین نظری پرسشنامه که 2.5 می باشد، توجه به متغیرهای عوامل بهداشتی با میانگین 2.42 ، حمل ونقل با میانگین 2.49 ،و تسهیلات با میانگین 2.42 از اولویت بیشتری برخوردارند.
2-اقبالی کوهساره- حسین- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی تهران در سال 1388- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن[11]
اهدافی که در این تحقیق توسط ایشان در نظر گرفته شده اند عبارتند از:
اهداف اصلی:
1-آیا بین سن و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
2-آیا بین جنس و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
آیا بین میزان تحصیلات و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
آیا بین شغل و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
آیا بین درآمد و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
آیا بین وضعیت مسکن و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
آیا بین وضعیت تاهل و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
آیا بین تملک وسیله نقلیه و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
اهداف فرعی:
آیا بین رفتار و نحوه پاسخگویی پرسنل و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
آیا بین نحوه اطلاع رسانی و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
آیا بین عوامل بهداشتی و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
آیا بین نحوه فروش بلیط و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
آیا بین نحوه حمل و نقل و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
آیا بین محیط دلپذیر و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
آیا بین امنیت موجود و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
آیا بین نحوه سیر و حرکت و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
آیا بین مسائل فنی و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
آیا بین تسهیلات و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
آیا بین قیمت و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی شهر تهران رابطه وجود دارد؟
روش استفاده شده در این تحقیق شامل دو بخش است: 1- روش اسنادی(شامل مطالعات کتابخانه ای و…) 2- روش پیمایشی (که ابزار آن پرسشنامه می باشد).
در این تحقیق جهت اندازه گیری میزان رضایت مندی پرسشنامه به صورت طیف لیکرت و چهار گزینه ای طراحی شده است.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بین جنس و میزان رضایت مندی استفاده کنندگان از متروی تهران رابطه معنی داری وجود دارد و رابطه دوم معنی دار بودن رابطه بین تحصیلات و میزان رضایت مندی می باشد.
همچنین از بین اهداف فرعی ترتیب اولویت عبارتند از : 1-نحوه فروش بلیط 2-نحوه رفتار و پاسخگویی 3-قیمت 4-محیط دلپذیر 5-اطلاع رسانی 6-سیروحرکت 7-مسایل فنی 8-عوامل بهداشتی 9-نحوه حمل ونقل 10-امنیت 11-تسهیلات
2-5- ساختار نرخ تعرفه کشورهای اروپایی
2-5-1- سیستم حق دسترسی به زیربنای راه آهن در کشور اسلوونی[24,12]
الف-سابقه
در اسلوونی یک شرکت بهره بردار مسافری و یک شرکت بهره بردار باری که حق دسترسی ساختار زیربنایی را پرداخت می نمایند وجود دارد. قوانین دولتی در برگیرنده تعیین حق دسترسی هنوز مشخص نشده اند. بر اساس برنامه ریزی ها، فقط حمل و نقل باری باید حق دسترسی پرداخت نماید به همین دلیل درصد پوشش هزینه های دربخش ریلی این کشور پایین است .

ب-اصول تعیین حق دسترسی
خط مشی اصلی کاربردی جهت تعیین حق دسترسی در برمبنای اصول متوسط هزینه تعریف شده است . درمحاسبه هزینه های متوسط مولفه های هزینه ای ذیل مد نظر قرار دارد:
کل هزینه های تعمیر و نگهداری، مدیریت شبکه و هزینه بازسازی
هیچ نوع تلاش برای وارد کردن هزینه های ملی استقراضی ( هزینه های مالی) ، هزینه های سرمایه گذاری در متن این محاسبات صورت نپذیرفته است.
هدف از ای

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید