دانلود پایان نامه درباره 
جمع آوری اطلاعات، کشش تقاضا، اطلاعات مربوط No category

دسترسی داشتم می باشد. در پرسشنامه ج-پرسشنامه نرخ تعرفه مسافری حجم نمونه 18 نفر می باشد و در پرسشنامه د- نرخ تعرفه باری حجم نمونه 19 نفر می باشد.
3-4-روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به دو دسته کتابخانه ای و میدانی تقسیم می شوند. در خصوص جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات و پیشینه تحقیق از روش های کتابخانه ای ( اینترنت، کتب، مقالات، پایان نامه ها، گزارشات و…) و در خصوص جمع آوری اطلاعات مربوط به فرضیات تحقیق از روش میدانی(ابزار پرسشنامه که ساخته ایم و آزمون های مربوط به پایایی و روایی که انجام می دهیم.) استفاده شده است.
3-5-ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر عبارتند از : مصاحبه و پرسسشنامه
3-5-1-مصاحبه
مصاحبه با تعدادی از مدیران و خبرگان ارشد بخش بازرگانی راه آهن ایران درباره پرسشنامه و نحوه طراحی آن صورت گرفت. سوالات مصاحبه در قالب کلی فرضیه ها و سوالات تحقیق قرار داشته و منجر به طراحی پرسشنامه تحقیق شده است .
3-5-2-پرسشنامه
پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار های جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی ، عبارت است از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد .
3-6-ابزار اندازه گیری
در این پژوهش از4 پرسشنامه به روش لیکرت استفاده شده است. در این روش از پاسخ دهنده خواسته می شود تا میزان موافقت خود را در هر گزینه بر مبنای یک طیف بیان نماید. بدین منظور به او طیفی ارائه می شود که از پنج قسمت تشکیل و با کلمات و علایمی مشخص شده است. در واقع برای آزمون آماری نیاز است که داده ها از شکل کیفی به شکل کمی تبدیل شوند و برای هریک از فرضیه ها مجموعه سوالاتی مطرح شده است که با استفاده از مقیاس پنج فاصله ای لیکرت ( کاملا موافقم، موافقم،تا حدی، مخالفم ،کاملا مخالفم) برای هر سوال در نظر گرفته شده است و به آنها به ترتیب ضرایب 1و2و3و4و5 داده شده است.

3-7-روایی پرسشنامه
منظور از روایی این است که محتوای ابزار های جمع آوری اطلاعات یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده های جمع آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد.
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه برای پاسخ به سوالات و فرضیه ها استفاده گردیده است لذا برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی صوری استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه ابتدا به تعدادی از صاحب نظران و خبرگان بخش بازرگانی راه آهن ایران و همچنین اساتید راهنما و مشاور داده شده و از آنها در مورد سوالات معیارها و شاخص های مطرح شده و قابل سنجش نظر خواهی، بحث و تبادل نظر گردید که ضمن انجام تغییراتی در پرسشنامه آن را اصلاح و تایید نهایی نمودند.
3-8-پایایی پرسشنامه
قابلیت پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است که نشان دهنده این است که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه نتایج یکسانی در شرایط مشابه بدست می دهد. یکی از روش های محاسبه قابلیت پایایی، ضریب الفای کرونباخ می باشد که برای محاسبه آن ابتدا باید واریانس نمرات هر سوال پرسشنامه و واریانس کل آزمون را محاسبه کرد وسپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آن را محاسبه نمود.
α = k/(k-1) {1-(∑▒s_i^2 )/(s_x^2 )}
α = ضریب الفای کرونباخ
K = تعداد سوال های پرسشنامه
s_i^2= واریانس مربوط به سوال iام
s_x^2= واریانس کل آزمون
در این تحقیق برای پایایی پرسش های پرسشنامه ها ازآلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان آن برای کشش تقاضای مسافر80% ، برای کشش تقاضای بار 83%، برای نرخ تعرفه باری 85% و برای نرخ تعرفه مسافری 86% محاسبه گردیده است .
3-9-روش آماری مورد استفاده
در این تحقیق از نرم افزار SPSS 16 استفاده کردیم و تجزیه و تحلیل داده ها به دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تقسیم می شود . در بخش اول ، متغیرهای پژوهش با استفاده از جداول شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی به توزیع فراوانی، نمودار توزیع فراوانی و توصیف می شود. در بخش دوم ، فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون t-test تک نمونه ای مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
خلاصه فصل
در این فصل کلیات روش تحقیق بکار گرفته شده در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفت . پرسشنامه ابزار جمع آوری اطلاعات بوده و ارزیابی پایانی آن نیز از طریق روش کرونباخ انجام شد. همچنین روایی پرسشنامه نیز با هماهنگی استاد راهنما واستاد مشاور و مشورت با صاحبنظران حمل ونقل ریلی ایران احراز گردیده است. همچنین توسط نرم افزار SPSS و با انجام آزمون t-test روی داده ها تجزیه و تحلیل های مورد نیاز انجام شده و نتایج آن در فصل بعد ذکر می شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان درباره سبک مقابله، نرم افزار

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق

4-1-مقدمه
این فصل به دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تقسیم می شود . در بخش اول ، متغیرهای پژوهش با استفاده از جداول شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی به توزیع فراوانی، نمودار توزیع فراوانی و توصیف می شود. در بخش دوم، فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون t-test تک نمونه ای مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در این تحقیق برای پایایی پرسش های پرسشنامه ها ازآلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان آن برای کشش تقاضای مسافر 80% ، برای کشش تقاضای بار 83% ، برای نرخ تعرفه بار 85% و برای نرخ تعرفه مسافر 86% محاسبه گردیده است .
4-2- توصیف آماری داده ها (مقادیر میانگین در تمامی جداول بر اساس طیف لیکرت بین 1و5 است.)
در این بخش داده های مرتبط با فرضیه های پژوهش از طریق سه روش زیر توصیف می شود.
1) شاخص گرایش به مرکز 2) جـداول تـوزیع فراوانی 3) نمودار توزیع فراوانی
4-3-شاخص گرایش به مرکز و پراکندگی
4-3-1-پرسشنامه تقاضای مسافر
(جدول 4-1) :توصیف اماری متغییر های تحقیق بر حسب شاخص های مرکزی و پراکندگی
کشش تقاضای مسافر
میانگین
انحراف معیار
سرعت متوسط قطار
4.2
.81005
افزایش قیمت بلیط
3.37
1.05551
کیفیت
4.53
.63952
شیوه های دیگر حمل و نقل
3.56
.69992
مسافت سفر
3.71
.71520

نمودار(4-1)میانگین عامل های موثر بر کشش تقاضای مسافر

4-3-2-پرسشنامه کشش تقاضای بار

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید