thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۱۱  روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

جامعه این رساله تمام شرکتهای سیمانی که سهامشان در بورس معامله می گردد و با در نظر داشتن محدودیت های موجود و بر اساس روش حذف سیستماتیک خواهد بود.

 1. اطلاعات کامل هر یک از شرکتهای مورد مطالعه طی قلمرو زمانی پژوهش موجود باشند.
 2. شرکتها در طول دوره پژوهش تغییر سال مالی نداده باشند.
 3. در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

  شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

  به سایت مرجع

  www.homatez.com

  مراجعه نمایید

 4. پایان سال مالی شرکتهای مورد مطالعه ۲۹ اسفند ماه باشد.
 5. توقف معاملاتی بیش از ۳۰ روز نداشته باشند.

۱-۱۲  ساختار کلی پژوهش

در فصل اول کلیات پژوهش شامل تعریف موضوع˓ اظهار مسئله˓ هدف و علت های انتخاب موضوع˓ اهمیت پژوهش˓ فرضیات پژوهش˓ قلمرو پژوهش˓ تعاریف عملیاتی متغیرها˓ جمع آوری اطلاعات و محدودیتهای پژوهش اظهار شده می باشد.


در فصل دوم˓ مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه شده می باشد. این فصل دارای دو بخش می باشد. بخش نخست در ارتباط با مبانی نظری پژوهش شامل تعریف و توضیح نوسانات بازار و مطالعه چند پژوهش انجام گرفته در این زمینه و بحث با مدلسازی نوسانات و ویژگی های آماری بازده سهام (به عنوان معیاری برای نوسانات بازار سهام) می باشد.در بخش دوم که شامل پیشینه پژوهش می باشد پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه به ترتیب سال انجام ارائه شده می باشد. نهایتا˓ این فصل نیز با مدلی مفهومی و جمع بندی و اختصار مطالب به اتمام می رسد.

در فصل سوم˓ روش انجام پژوهش مطرح شده می باشد. آغاز˓ فرضیات پژوهش به همراه اظهار آماری آنها اظهار شده می باشد. سپس جامعه آماری˓ منابع تهیه داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل آماری و روش آماری مورد بهره گیری برای تحلیل آنها مطرح شده می باشد.

در فصل چهارم˓ یافته های حاصل از تحلیل آماری ارائه شده می باشد. پس از اظهار آماری فرضیات نتایج تحلیل آماری هر فرضیه در جداولی به صورت اختصار و بر مبنای سال به سال تبیین شده می باشد.

در فصل پنجم˓ آغاز˓ اختصار ای از پژوهش اظهار شده می باشد. در پی آن نتایج آزمون فرضیات اظهار شده می باشد و سپس نتیجه گیری کلی از پژوهش˓ محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج و پیشنهادات برای پژوهش های آتی اظهار شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

آیا نوسانات بازار سهام ارتباط معناداری با عملکرد شرکتها دارد؟

آیا رشد تولید ناخالص ملی (GDP) با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

آیا اندازه شرکت با عملکرد شرکتها ارتباط معناداری دارد؟

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید