thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۵-۳-۳ نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش

در مطالعه معنی‌دار بودن کل مدل با در نظر داشتن اینکه مقدار احتمال آماره F از ۰۵/۰ کوچک‌تر می‌باشد (۰۰۰۰/۰) با اطمينان ۹۵% معني‌دار بودن كل مدل تاييد مي‌گردد. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن می باشد که ۷۸/۳۴ درصد از نسبت تغييرات بدهي توسط متغيرهاي وارد شده در مدل تبيين می گردد. در مطالعه معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره ۴-۱۳، از آن جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر اندازه شرکت کوچک‌تر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۰۰۰/۰)، در نتیجه وجود ارتباط معني‌داري ميان اندازه شرکت و نسبت تغييرات بدهي در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تأیید قرار می‏گیرد. پس فرضیه سوم پژوهش پذیرفته شده و با اطمینان ۹۵ درصد می‏توان گفت بين اندازه شرکت و نسبت تغييرات بدهي ارتباط معناداري هست. مثبت بودن ضریب این متغیر (۵۲۸۰/۱) حاکی از وجود ارتباط مستقیم ميان اندازه شرکت و نسبت تغييرات بدهي می‏باشد به طوری که با افزایش ۱ واحدی اندازه شرکت، نسبت تغييرات بدهي نیز به میزان ۵۲۸۰/۱ واحد افزایش می‌یابد. پس با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که بین عامل اندازه شركت و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها ارتباط معنادار و مستقیمی هست.

۵-۳-۴ نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش

در مطالعه معنی‌دار بودن کل مدل با در نظر داشتن اینکه مقدار احتمال آماره F از ۰۵/۰ کوچک‌تر می‌باشد (۰۰۰۰/۰ ) با اطمينان ۹۵% معني‌دار بودن كل مدل تاييد مي‌گردد. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن می باشد که ۷۰/۲۸ درصد از نسبت تغييرات سود انباشته توسط متغيرهاي وارد شده در مدل تبيين می گردد. در مطالعه معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره ۴-۱۶، از آن جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر فرصت‌هاي رشد کوچک‌تر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۰۳۸/۰)، در نتیجه وجود ارتباط معني‌داري ميان فرصت‌هاي رشد و نسبت تغييرات سود انباشته در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تأیید قرار می‏گیرد. پس فرضیه چهارم پژوهش پذیرفته شده و با اطمینان ۹۵ درصد می‏توان گفت بين فرصت‌هاي رشد و نسبت تغييرات سود انباشته ارتباط معناداري هست. منفی بودن ضریب این متغیر (۰۰۰۶/۱-) حاکی از وجود ارتباط معکوس ميان فرصت‌هاي رشد و نسبت تغييرات سود انباشته می‏باشد به طوری که با افزایش ۱ واحدی فرصت‌هاي رشد، نسبت تغييرات سود انباشته نیز به میزان ۰۰۰۶/۱ واحد کاهش می‌یابد. پس با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که بین فرصت‌هاي رشد شركت و نسبت تغييرات سود انباشته شرکت‌ها ارتباط معنادار و معکوسی هست.

۳-۳-۵ نتایج آزمون فرضیه پنجم پژوهش

در مطالعه معنی‌دار بودن کل مدل با در نظر داشتن اینکه مقدار احتمال آماره F از ۰۵/۰ کوچک‌تر می‌باشد (۰۰۰۰/۰) با اطمينان ۹۵% معني‌دار بودن كل مدل تاييد مي‌گردد. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن می باشد که ۲۱/۳۰ درصد از نسبت تغييرات سود انباشته توسط متغيرهاي وارد شده در مدل تبيين می گردد. در مطالعه معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره ۴-۱۹، از آن جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر نسبت شاخص سودآوري کوچک‌تر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۰۰۲/۰)، در نتیجه وجود ارتباط معني‌داري ميان نسبت شاخص سودآوري و نسبت تغييرات سود انباشته در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تأیید قرار می‏گیرد. پس فرضیه پنجم پژوهش پذیرفته شده و با اطمینان ۹۵ درصد می‏توان گفت بين نسبت شاخص سودآوري و نسبت تغييرات سود انباشته، ارتباط معناداري هست. مثبت بودن ضریب این متغیر (۱۰۶۸/۰) حاکی از وجود ارتباط مستقیم ميان نسبت شاخص سودآوري و نسبت تغييرات سود انباشته می‏باشد به طوری که با افزایش ۱ واحدی نسبت شاخص سودآوري و نسبت تغييرات سود انباشته نیز به میزان ۱۰۶۸/۰ واحد افزایش می‌یابد. پس با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه پنجم پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که بین شاخص سودآوري و نسبت تغييرات سود انباشته شرکت‌ها ارتباط معنادار و مستقیمی هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 ۱-۵- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شركت و نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به توضیح زیر اظهار می‌گردند.

۱-۵-۱ اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شركت، نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شركت (فرصت‌هاي رشد، شاخص سودآوري، اندازه شركت) و تأثیر آن بر نسبت تغييرات سود انباشته تاكنون کمتر مورد بررسي قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با تحقيق فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

۱-۵-۲ اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغييرات بدهي و سرمايه و اصلاح ساختار اين نسبت‌ها به تقویت فرصت‌هاي مناسب سرمايه گذاري و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شركت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌هاي مالي مناسب براي شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

۱- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

۲- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

۳- مؤسسات حسابرسی

۴- مدیران شرکت‌ها

۵- محققان و دانشجویان

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد