thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آن ها 

قسمتی از متن پایان نامه :

۴-۳-آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

به مقصود انتخاب آماره مناسب برای آزمون فرضیات پژوهش، لازم می باشد آغاز چگونگی توزیع آماری متغیر های پژوهش را مطالعه کنیم.  از آنجا که تعداد داده های پژوهش (۱۲۸) بیشتر از ۳۰ واحد می باشد، می توان فرض نرمال بودن توزیع متغیرها را پذیرفت. اما به منطور اطمینان بیشتر، با بهره گیری از نرم افزار SPss، آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، برای مطالعه نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش انجام شده می باشد. شایان ذکر می باشد که فرض H0  این آزمون، نرمال بودن توزیع متغیر مورد آزمون تعریف شده می باشد، و لذا چنانکه میزان سطح معنادار بودن (significance) این آزمون بزرگتر از ۰٫۰۵ باشد، آنگاه فرض H0 را نمی توان رد نمود و این به معنای نرمال بودن توزیع متغیر مورد آزمون می باشد. پیوست ا لف، جدول (الف-۲)  نتایج این آزمون را نشان می دهد. با در نظر داشتن اطلاعات مندرج در جدول (الف-۲) میزان سطح معناداری (significance)، بزرگتر از ۰٫۰۵ می باشد و لذا نمی توان فرض H0 (نرمال بودن توزیع متغیر) را رد نمود پس توزیع متغیرها نرمال می باشد.

۴-۴- آزمون فرضیه های پژوهش:

فرضیه ۱:

H0: بین قدرت مرجعیت سرپرست۱ و عملکرد مناسب۲ تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط مثبت وجود ندارد.

H1: بین قدرت مرجعیت سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی ارتباط مثبت هست.

نتیجه: در این فرض به دنبال مطالعه ارتباط مثبتی مابین قدرت مرجعیت سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی هستیم. با در نظر داشتن اطلاعات مربوط به ضریب همبستگی و سطح معناداری می­توانیم فرضیه اول را آزمون کنیم. با در نظر داشتن اینکه مقدار خطای آزمون انجام شده ۰/۰۰۰ می باشد، که از مقدار خطای ۰/۰۵ کمتر می باشد. پس با ضریب اطمینان ۹۵ درصد فرض H0 رد    می گردد. پس با در نظر داشتن اطلاعات جدول ۴-۴ و توضیحات فوق ونیز با در نظر داشتن مثبت بودن عدد ضریب همبستگی (+۰/۳۴۷)، مشخص می­گردد که بین قدرت مرجعیت سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی، ارتباط معنی داری از نوع مثبت هست.

همچنین ضریب تعیین مشخص می­کند که متغیر مستقل قدرت این را دارد که به میزان ۰/۱۲۱ متغیر وابسته را اظهار کند.

۱- Supervisor Referent Power (SRP)

۲- Performance Improvement(PI)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش به مطالعه، آگاهی وشناخت از مجموعه محیط حسابرسی چندگانه (گروهی متشکل از چند حسابرس)، از طریق مطالعه در انتقاد سرپرستان از تیم حسابرسی و بازبینی فعالیت های آنها توسط سرپرستان و بازخورد حوادث ناشی از آن می باشد. ما به مطالعه این می پردازیم که چطور تیم حسابرسی به انتقاد و مطالعه عملکرد آنها واکنش نشان می دهنند و چطور قدرت و اعمال نفوذ سرپرستان بر این واکنش ها  اثر گذار می باشد.

هدف اصلی این پژوهش مطالعه نحوه تأثیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به مطالعه عملکرد آنها می باشد.

به مقصود نیل به هدف اصلی فوق، بایستی تأثیر عواملی زیرا قدرت مرجعیت سرپرستان، تخصص سرپرستان و فشار و اجبار سرپرستان بر عملکرد تیم حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تأثير قدرت نظارتي سرپرست بر واكنش تيم حسابرسي نسبت به بررسي عملكرد آن ها با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید