thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

۴-۱  مقدمه

تجزیه و تحلیل دادها فرایندی چند مرحله‌ای می باشد که طی آن دادهایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع‌آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، اختصار، کد بندی و دسته‌بندی ودرنهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به مقصود آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می‌باشد: آغاز توضیح و آماده سازی اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه‌ها سپس تحلیل روابط بین متغیرها، ودرنهایت مقایسه نتایج نظاره‌شده با نتایجی که فرضیه‌ها انتظار داشتند. در این فرایند دادها هم از لحاظ مفهومی وهم از لحاظ تجربی پالایش می شوندوتکنیکهای گوناگون آماری تأثیر بسزایی در استنتاج‌ها وتعمیم ها بر عهده‌دارند.

تجزیه و تحلیل داده‌ها برای مطالعه صحت و سقم فرضیات جهت هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخورداراست. امروزه دربیشترتحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد پژوهش می باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های پژوهش به شمار می رود. داده‌های خام با بهره گیری از نرم‌افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات دراختیاراستفاده کنندگان قرارمی گیرند.

برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی وآماراستنباطی مطرح می گردد. در آغاز با بهره گیری از آمار توصیفی،شناختی از وضعیت و ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان حاصل می گردد ودرادامه درآماراستنباطی این پژوهش به مطالعه روابط علی بین متغیرهای پژوهش می‌پردازیم.

تجزیه و تحلیل داده‌های آماری در این پژوهش به وسیله نرم‌افزار spss 20  و Excel انجام می گردد. دراین بخش کوشش شده می باشد که تمام عملیات آماری انجام‌شده برروی پرسشنامه در قالب دسته‌بندی معین، ارائه گردد.

۴-۲  آمار توصیفی

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

آمار توصیفي به مجموعه روش‌هایی اطلاق مي گردد که برای جمع‌آوری، اختصار کردن، طبقه‌بندی و توصیف حقایق عددی به کار مي رود. در واقع این آمار، داده‌ها و اطلاعات پژوهش را توصیف می کند و طرح یا الگوی کلي از داده‌ها برای بهره گیری سریع و بهتر از آن‌ها به دست می‌دهد. در این بخش اختصار‌ای از اطلاعات جمع‌آوری شده از پرسشنامه‌های توزیع‌شده و دریافت شده شامل نمودار میزان تحصیلات و نمودار سابقه کاری پاسخ‌دهندگان همچنین جدول توزیع فراواني پاسخ‌ها و جدول میانگین و انحراف معیار پاسخ‌های گردآوری‌شده آورده می گردد.

۴-۲-۱   پايايي پرسش نامه

در این پژوهش برای آزمون پایایي و اعتبار پرسشنامه تعدادی از پرسشنامه‌ها در اختیار اساتید، حسابداران رسمی و برخي نیز از طریق ایمیل در اختیار صاحب‌نظران قرار گرفت که نهایتاً تعداد ۱۵پرسشنامه قابل تحلیل جمع‌آوری گردید. به مقصود ارزيابي پايايي پرسش‌نامه اين تحقيق از روش آلفاي کرونباخ بهره گیری شده می باشد. با بهره گیری از نرم افزار آماري SPSS آزمون آلفاي کرونباخ براي تمام سوال‌هاي پرسش‌نامه انجام گردید که جدول آن در قسمت پیوست آورده شده می باشد، بر اساس نتايج به دست آمده ضريب آلفا براي طيف ليکرت برابر۶/۹۷% بود که نشان‌دهنده آن می باشد که تمام سوال‌هاي تحقيق در راستاي موضوع تحقيق بوده و از انسجام محتوايي بسیار بالايي برخوردارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :


 سوال پژوهش:

  • کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی گردد؟

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید