دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

 

ا ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP   مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول:کلیات

۱-۱ مقدمه……………………………………. ۲

۱-۲ فرضیات مسئله ……………………………… ۴

۱-۳ هدف از اجرا :……………………………… ۴

۱-۴ توجيه ضرورت انجام پروژه…………………….. ۵

۱-۵ سوال پژوهش………………………………… ۷

۱-۶ روش پژوهش و تکنیک‌های اجرائي…………………. ۷

۱-۷ روش پژوهش…………………………………. ۸

فصل دوم: مرور ادبیات موضوع


2-1مقدمه…………………………………….. ۱۰

۲-۲    ERP …………………………………… 10

۲-۲-۱مفهوم……………………………………. ۱۵

۲-۲-۲ تعاریف …………………………………. ۱۵

۲-۳ سرویس گرایی……………………………….. ۲۰

۲-۳-۱ محاسبات سرویس گرا ……………………….. ۲۲

۲-۳-۲ معماری سرویس گرا ………………………… ۲۵

۲-۳-۳ تعریف ………………………………….. ۲۶

۲-۳-۴ مفاهیم اصلی معماری سرویس گرا……………….. ۲۹

۲-۳-۵ اجزا اصلی یک معماری سرویس گرا………………. ۳۱

۲-۳-۶ علت بهره گیری از معماری سرویس گرا…………….. ۳۲

۲-۴ مدیریت فرایند کسب و کار و معماری سرویس گرا ……. ۳۳

۲-۵ سازمان سرویس گرا ………………………….. ۳۴

۲-۶ فرایند کسب و کار سازمان ……………………. ۳۸

۲-۷ سیستم پشتیبان تصمیم ……………………….. ۴۲

۲-۷ -۱ تصمیم گیری……………………………… ۴۲

۲-۷-۲ دسته بندی مسائل تصمیم بر مبنای سطوح تصمیم گیری:. ۴۵

۲-۷-۳ فرایند تصمیم گیری………………………… ۴۶

۲-۷-۴تعریف……………………………………. ۴۸

۲-۷-۵ مفهوم سیستم‌های پشتیبان تصمیم……………….. ۵۰

۲-۷-۶ انواع سیستم‌های پشتیبان تصمیم گیری…………… ۵۱

۲-۷-۷ روش‌های پشتیبان تصمیم گیری…………………. ۵۲

۲-۷-۸سیستم پشتیبان تصمیم گیری و اجزا آن…………… ۵۳

۲-۷-۹ سیستم مدیریت پایگاه داده………………….. ۵۵

۲-۸ رویکرد های دیگر …………………………… ۵۵

۲-۹ مهندسی مجدد ………………………………. ۵۸

۲-۹-۱تعریف مهندسی مجدد…………………………. ۵۹

۲-۹-۲ مرور ادبیات مهندسی مجدد…………………… ۶۰

۲-۹-۳ عوامل شكست پروژه‌هاى مهندسي مجدد…………….. ۶۱

۲-۹-۴عوامل موفقيت پروژه‌هاى مهندسى مجدد……………. ۶۱

۲-۱۰ جمع بندی ………………………………… ۶۳

فصل سوم:یافته های پژوهش

۳-۱ مقدمه……………………………………. ۶۵

۳-۲ مدل سازی سازمان……………………………. ۶۶

۳-۳ پیاده سازی BPR  ……………………………. ۶۷

۳-۳-۱ لزوم و نیاز……………………………… ۶۷

۳-۳-۲ گام‌های BPR ……………………………… 69

۳-۳-۳ انواع متدولوژی های مهندسي مجدد……………… ۷۲

۳-۳-۴ روش‌های مناسب خاص شرکت‌های تولیدی ايراني كدامند؟.. ۷۳

۳-۳-۴ اجرای BPR……………………………….. 74

۳-۴ تحلیل سازمان ……………………………… ۷۹

۳-۴-۱ تحلیل با بهره گیری از نمودار ایشی کاوا………… ۷۹

۳-۴-۲ تحلیل با بهره گیری از نمودار پارتو……………. ۸۲

۳-۴-۳ تحلیل کمی سازمان ………………………… ۸۴

۳-۴-۳-۱ نرخ توقف خط تولید ………………………. ۸۴

۳-۵ مدل تصمیم گیری در سیستم پشتیبان تصمیم ………… ۸۷

۳-۵-۱ روش تصمیم گیری…………………………… ۸۷

۳-۵-۲ برپائی پایگاه (مخزن) خریدها:……………….. ۹۱

۳-۵ -۳ بازیابی………………………………… ۹۴

۳-۵-۴ تصمیم گیری ……………………………… ۹۶

۳-۶ تجمیع سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی و سیستم پشتیبان تصمیم­گیری   ۹۶

۳-۷ ساختار ERP در زنجیره تأمین ………………….. ۹۸

۳-۸ معماری داخلی ERP بخش‌های سازمانی………………. ۱۰۰

۳-۹ معماری DSS عمومی…………………………… ۱۰۴

۳-۱۰ بستر ارتباطی……………………………… ۱۰۶

۳-۱۱ نحوه اجرا………………………………… ۱۰۷

 

فصل چهارم: ارزيابي

۴-۱ مقدمه……………………………………. ۱۱۰

۴-۲ مقایسه چارچوب با چارچوب‌های دیگر(bench marking)……. 110

۴-۲-۱ اظهار پارامتر های مقایسه…………………… ۱۱۰

۴-۲-۲ مقایسه قابلیت‌های چارچوب‌ها…………………. ۱۱۲

۴-۳ تحلیل با بهره گیری از پرسشنامه ………………… ۱۱۴

۴-۳-۱ مشخصات پاسخ دهندگان………………………. ۱۱۴

۴-۳-۲ مطالعه قابلیت اعتماد پرسشنامه ………………. ۱۱۸

۴-۳-۳ پرسشنامه:……………………………….. ۱۲۲

۴-۳ شبیه سازی ………………………………… ۱۳۰

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ اختصار…………………………………….. ۱۴۸

۵-۲ مزایای اجرای این پروژه……………………… ۱۴۸

۵-۳ معایب……………………………………. ۱۵۰

۵-۴ نتیجه گیری ……………………………….. ۱۵۰

۵-۵ پیشنهادات با در نظر داشتن مورد کاوی برای پیاده سازی ERP های تجمیعی ۱۵۱

۵-۶ کار های آینده……………………………… ۱۵۲

منابع ………………………………………. ۱۵۴

پیوست ها…………………………………….. ۱۶۲

ضميمه ب: فراوانی پاسخ پرسشنامه …………………. ۱۵۸

چكيده لاتين…………………………………… ۱۸۵

 

 

 

فهرست اشكال و نمودار

شكل ۱-۱………………………………………. ۸

شكل ۲-۱- علت های تکنولوژیکی پیاده سازی ERP [8]…………. 14

شكل ۲-۲- علت های تجاری پیاده سازی ERP  [۸]  ………….. ۱۴

شكل ۲-۳- لایه‌ها در تحولات از MRP تا ERP توسعه یافته [۱۰]  . ۱۷

شكل ۲-۴- يکپارچگي اطلاعات محيطي در سيستم ERP [10]…….. 18

شکل ۲-۵- گام‌های دست یابی به حاکمیت معماری سرویس گرا… ۲۲

شکل ۲-۶- حاکمیت معماری سرویس گرا و چرخه در بر گیرنده.. ۲۵

شکل ۲-۷- حاکمیت معماری سرویس گرا در سازمان و تبدیل سازمان به یک سازمان سرویس گرا……………………………………. ۳۴

شكل ۲-۸- فازهاي سيستم سرويس گرا…………………. ۳۶

شکل ۲-۹- هرم‌های مؤلفه های فنی و رهبری خدمت گذار در سازمان سرویس گرا [۲۶]……………………………………………. ۳۷

شکل ۲-۱۰- لایه های بنیادی سازمان سرویس گرا ………… ۳۸

شكل ۲-۱۱- فرآيند كسب و كار……………………… ۳۹

شکل ۲-۱۲- فرایند کسب و کار در سیستم سازمانی……….. ۴۰

شكل ۲-۱۳- مدل تصمیم گیری ۳ فازی از هربرت سایمون……. ۴۷

شکل ۲-۱۴- توسعه يافته مدل تصميم گيري ۳ فازي هربرت سایمون     ۴۷

شکل ۲-۱۵- ساختار یک سیستم پشتیبان تصمیم…………… ۵۳

شکل (۳-۱) جنبه های مطرح درERP [52]………………… 65

شکل (۳-۲) – خروجی‌های مختلف از مدل‌های سیستم مورد بهره گیری در چارچوب معماری ERP…………………………………………. 67

شکل (۳-۳) چرخه شناخت اولیه سازمان……………….. ۷۰

شکل (۳-۴) گام‌ها یا بخش‌های شناخت اولیه سازمان………. ۷۴

شکل (۳-۵) فرایند مونتاژ در وضعیت موجود یک سازمان تولید کننده خودرو    ۷۵

شکل (۳-۶) ادامه فرایند مونتاژ در وضعیت موجود یک سازمان تولید کننده خودرو……………………………………………. ۷۷

شکل (۳-۷) ادامه فرایند مونتاژ در وضعیت موجود یک سازمان تولید کننده خودرو……………………………………………. ۷۸

شکل (۳-۵) نمودار علی و معلولی زمان تولید …………. ۸۰

شکل (۳-۶) – نمودار علی و معلولی نرخ بالای تولید خودروی معیوب ۸۱

شکل (۳-۷) – نمودار علی و معلولی نرخ بالای دوباره­کاری … ۸۲

شکل (۳-۸) – نمودارپارتو-زمان تأخیر فرایندها ………. ۸۳

شکل (۳-۹) – نمودار پارتو-نرخ مازاد کار-دوباره­کاری ….. ۸۳

شکل (۳-۱۰) – نمودار پارتو-ایرادات کیفی مربوط به مطالعه کیفیت بخش   ۸۳

شکل (۳-۱۱) – نمودار پارتو- هزینه مازاد تحمیلی زمان و کارکرد ۸۳

شکل (۳-۱۲) -نمودار xbar chart نرخ توقف………………. ۸۵

شکل (۳-۱۳) -نمودار R chart نرخ توقف………………… ۸۵

شکل (۳-۱۴) -نمودار ترکیبی Xbar chart و R chart نرخ توقف….. ۸۵

شکل (۳-۱۵) نمودار توزیع پراکندگی………………… ۸۶

شکل (۳-۱۶) -نمودار شش سیگما از نرخ ………………. ۸۶

شکل (۳-۱۷) – شاخص های قابلیت فرایند………………. ۸۶

شکل (۳-۱۸) چرخۀ روش استدلال بر مبنای مورد CBR  [۶]……….. ۸۹

شکل (۳-۱۹) مدل تصمیم گیری در سطح کلان……………… ۹۰

شکل (۳-۲۰) نمایش متغیر های فازی در نرم افزار MATLAB…. 92

شکل (۳-۲۱) – چارچوب CoERP – چارچوب سرویس گرا از collaborative ERP  ۹۷

شکل (۳-۲۲) چارچوب DE (DSS-ERP ) بستر مناسب جهت تجمیع ERP و DSS در سیستم توزیع شده……………………………………. ۹۸

شکل (۳-۲۲) معماری سازمان تولیدی و معماری سیستم پشتیبان تصمیم خصوصی    ۱۰۳

شکل (۳-۲۳) – Public web server DSS برای تجمیع و متناسب کردن عملکرد کلیه سیستم‌ها……………………………………………. ۱۰۴

شکل (۳-۲۴) – مکانیزم‌ها و ماژول‌های مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ERP توزیع شده……………………………………. ۱۰۶

نمودار (۴-۱) سطح تحصیلات شرکت کنندگان در پرسشنامه…… ۱۱۵

نمودار (۴-۲) مربوط به رشته های شرکت کننده در پژوهش…. ۱۱۶

نمودار (۴-۳) تجربه کاری شرکت کنندگان در پژوهش……… ۱۱۷

نمودار (۴-۴) فراوانی میانه پاسخ‌های استخراج شده از پرسشنامه  ۱۲۸

نمودار (۴-۵) فراوانی مربوط به میزان رضایت از حوزه های مختلف مطرح در پرسشنامه…………………………………….. ۱۲۹

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول۲-۱- پيشرفت سيستم ERP……………………….. 12

جدول ۲-۲- عنوان دهی به ERP و وزن آن‌ها از نظر شرکت‌ها [۱۰] ۱۹

جدول (۳-۱) شاخص‌ها مطرح در صنعت تولید…………….. ۷۹

جدول (۳-۲) نحوه ارزیابی معیار انتخاب فروشنده………. ۹۳

جدول (۳-۳) ساختار نگه داری اطلاعات خریدها (مخزن خریدها) ۹۳

جدول (۴-۱) مقایسه چارچوب‌های شرکت‌های مطرح با چارچوب پیشنهادی ۱۱۳

جدول (۴-۲) میزان تحصیلات شرکت کنندگان در پژوهش……… ۱۱۵

جدول (۴-۳) سطح تحصیلات شرکت کنندگان در پرسش………… ۱۱۶

جدول (۴-۴) تجربه کاری شرکت کنندگان در پژوهش……….. ۱۱۷

جدول (۴-۵) فراوانی مربوط به پاسخ‌های پرسشنامه در نرم افزار SPSS    ۱۲۳

 

 

فهرست ارتباط‌ها

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

 

 

ارتباط (۳-۱)   ………………………………… ۸۴

ارتباط (۳-۲)…………………………………… ۸۴

ارتباط (۳-۳)…………………………………… ۸۵

ارتباط (۳- ۴)   ……………………………….. ۸۵

ارتباط (۳-۵)…………………………………… ۸۶

ارتباط (۳-۶)    ……………………………….. ۹۰

ارتباط (۳-۷)   ………………………………… ۹۱

ارتباط (۳-۸)…………………………………… ۹۱

ارتباط (۳-۹)  …………………………………. ۹۴

ارتباط(۳-۱۰)…………………………………… ۹۵

ارتباط(۳-۱۱)  …………………………………. ۹۵

ارتباط (۴-۱)  …………………………………. ۱۲۰

ارتباط (۴-۲)  …………………………………. ۱۲۰

ارتباط (۴-۳)     ۱۲۱        

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

ا ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان تصمیم , در معماری ERP   مورد کاوی در شرکتهای خودرو ساز

دسته بندی : پایان نامه ها