دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

 

مطالعه کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

 مطالعه موردی :سیستم های SCADA

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..   ۱

۱-۱-پیشگفتار                                                                                        ۱

۱-۱-۱-عوامل اقتصادی مدیریت مصرف انرژی                                              ۱

۱-۱-۲-تعریف مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی                                       ۲

۱-۳-تأثیر فناوری اطلاعات در بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی                       ۳

۱-۴-تعریف سیستم های SCADA                                                           ۴

۱-۵-سیستم های SCADA و مدیریت مصرف انرژی                                      ۵

۱-۶-ضرورت انجام پژوهش                                                                        ۵

۱-۷-اهداف پژوهش                                                                                 ۶

۱-۸-مروری بر فصل های پایان نامه                                                             ۷

فصل دوم :مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………۸

۲-۱-مقدمه                                                                                          ۸

۲-۲-تاریخچه مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی                                          ۸

۲-۲-۱-دوره اول :صرفه جویی ۱۹۸۱-۱۹۷۳                                              ۹

۲-۲-۲-دوره دوم :مدیریت انرژی ۱۹۹۳-۱۹۸۱                                           ۹

۲-۲-۳-دوره سوم:خرید انرژی به بهای کمتر ۲۰۰۰-۱۹۹۳                            ۱۰

۲-۲-۴-دوره چهارم :در نظر داشتن مسائل زیست محیطی ۲۰۱۰-۲۰۰۰                  ۱۱

۲-۲-۵-دوره پنجم :فناوری پاک ۲۰۲۰-۲۰۱۰                                          ۱۱

۲-۳-مراحل مدیریت مصرف انرژی                                                            ۱۲

۲-۳-۱-مرحله اول: :شناسایی فرصت ها                                                   ۱۲

۲ -۳-۲-مرحله دوم :اولویت بندی فعالیت ها                                              ۱۳

۲-۳-۳-مرحله سوم :به انجام رساندن فرآیندها به گونه موفقیت آمیز                   ۱۳

۲-۳-۴-مرحله چهارم :مرحله بازبینی و اصلاح مستمر                                   ۱۳

۲-۴-کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت مصرف انرژی                                     ۱۴

۲-۴-۱-تأثیر اینترنت و تجارت الکترونیک در مدیریت مصرف انرژی                  ۱۴

۲-۴-۲-مدیریت و برآورد نیاز به مصرف انرژی                                             ۱۵

۲-۴-۳-روشهای کنترل شبکه ای                                                            ۱۶

۲-۴-۳-۱-سیستم  های SCADA                                                    ۱۶

۲-۴-۳-۲-سیستم ذخیره سازی اطلاعات تجهیزات                                    ۱۷

۲-۴-۳-۳-سیستم مدیریت انرژی EMS                                                ۱۷

۲-۴-۳-۴-سیستم مدیریت تولید انرژی  GMS                                       ۱۸

۲-۴-۳-۵-سیستم مدیریت توزیع انرژی DMS                                       ۱۸

۲-۴-۴ –سیستم اطلاعات جغرافیایی   GIS                                              ۱۹

۲-۴-۴-۱-منابع اطلاعات در سیستم GIS                                             ۲۰

۲-۴-۴-۲-کاربردهای GIS در صنعت انرژی                                           ۲۰

۲-۴-۵-سیستم اطلاعات مشتری CIS و CRM                                        ۲۱

۲-۴-۶-سیستم اطلاعات انرژی EIS                                                       ۲۳

۲-۴-۷-برنامه ریزی منبع انرژی ERP                                                    ۲۴

۲-۴-۸-ممیزی خریداران انرژی و برنامه های کاربردی                                  ۲۴

۲-۶-مطالعه سیستم های SCADA                                                         ۲۵

۲-۶-۱-تاریخچه سیستم های SCADA                                                 ۲۶

۲-۶-۲-ساختار سیستم های SCADA                                                  ۲۷

۲-۶-۳-عملیات در سیستم های SCADA                                              ۲۸

 

۲-۶-۴-مزایای بهره گیری از سیستم های SCADA                                      ۲۹

۲-۶-۵-کاربرد سیستم های SCADA  در مدیریت مصرف انرژی                   ۳۰

۲-۷-نتیجه گیری فصل                                                                          ۳۱

فصل سوم :پیشینه پژوهشی ……………………………………………………………………………………………۳۲

۳-۱-مقدمه                                                                                          ۳۲

۳-۲-کاربرد سیستم های SCADA  در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی       ۳۲

۳-۲-۱-صرفه جویی در مصرف انرژی                                                     ۳۲

۳-۲-۲-کاربرد سیستم های SCADA  در افزایش بازدهی سازمان                ۳۲

۳-۲-۳-مزایای صرفه جویی در مصرف انرژی                                            ۳۳

۳-۲-۴-واکاوی ROI                                                                        ۳۳

۳-۳-مراحل و روشهای به کارگیری سیستم های SCADA  در مدیرت انرژی        ۳۴

۳-۳-۱-واکاوی و مطالعه دقیق میزان مصرف انرژی و اوج بار مصرفی                    ۳۴

۳-۳-۲-واکاوی و اندازه گیری سایر داده های مورد نیاز در مدیریت مصرف انرژی       ۳۵

۳-۴-کاربرد سیستم های SCADA  در افزایش راندمان                                   ۳۶

۳-۵-زمانبندی کارکرد مصرف کننده ها به وسیله سیستم های SCADA             ۳۸

۳-۶-کاربرد سیستم های SCADA  در مدیریت سیستم روشنایی                      ۳۸

۳-۷-کاربرد سیستم های SCADA  در مدیریت و کنترل تجهیزات                    ۴۰

۳-۸-کاربرد سیستم های SCADA  در سازماندهی پرسنل فنی                        ۴۰

۳-۹-کاربرد سیستم های SCADA  در کاهش استهلاک تجهیزات                    ۴۱

۳-۹-۱-کاهش استهلاک تجهیزات با کم کردن حجم کاری                            ۴۲

۳-۹-۲-کاهش استهلاک با اعمال روش های کنترلی                                    ۴۲

۳-۱۰-کاربردسیستم های SCADA  در صنعت برق                                     ۴۲

۳-۱۰-۱-کاربرد سیستم هایSCADA  درافزایش راندمان نیروگاه های برق     ۴۲

۳-۱۰-۲-ایجاد شبکه های هوشمند و بهبود راندمان شبکه برق سراسری            ۴۳

۳-۱۱-کاربرد منطق فازی و هوش مصنوعی در مدیریت و بهینه سازی مصرف         ۴۳

۳-۱۱-۱-بهره گیری از هوش مصنوعی در پیش بینی مقدار مصرف انرژی               ۴۳

۳-۱۱-۲-بهره گیری از منطق فازی برای پیش بینی مقدار مصرف                    ۴۴

۳-۱۲-کاربرد منطق فازی در کاهش مصرف انرژی در کوره های صنعتی                ۴۵

۳-۱۳-کاربرد سیستم های SCADA  در مدیریت سیستم های مرتبط با دما        ۴۶

۳-۱۳-۱-کاربرد سیستم های SCADA در مدیریت سیستم های گرمایشی      ۴۶

۳-۱۳-۲-پایش و ثبت دقیق دما بر حسب زمان                                          ۴۶

۳-۱۳-۳-امکان پیاده سازی روشهای پیشرفته کنترل دما                              ۴۷

۳-۱۳-۴-امکان بهره گیری از تقویم زمانی برای کارکرد سیستم تهویه مطبوع         ۴۸

۳-۱۴-داده کاوی اطلاعات سیستم های SCADA  جهت افزایش امنیت               ۴۸

۳-۱۵-بهره گیری از میکرو کنترولرجهت بهبود عملکرد سیستم های SCADA       ۴۹

۳-۱۶-بهره گیری از قابلیت های نرم افزارSCADA  در فرآیند کنترل                   ۴۹

۳-۱۷-امکان بهره گیری از OPC در نرم افزار SCADA                                 ۵۰

۳-۱۸-استفده از سیستم های SCADA  بر مبنای وب                                   ۵۰

۳-۱۹-بهره گیری از روشهای مدل سازی در مدیریت انرژی                                 ۵۱

۳-۲۰-جمع بندی تحقیقات گذشته                                                          ۵۲

۳-۲۱-نتیجه گیری فصل                                                                       ۵۳

فصل چهارم :روش پیاده سازی ، آزمایش ها و نتایج…………………………………………………..۵۵

۴-۱-مقدمه                                                                                      ۵۵

۴-۲-اهداف مدیریت انرژی در کوره های الکتریکی                                       ۵۵

۴-۲-۱-کاهش انرژی مصرفی در کوره های الکتریکی                                ۵۶

۴-۲-۲-کاهش اوج بار مصرفی در کوره های الکتریکی                               ۵۶

۴-۳-فرآیند مصرف انرژی در یک کوره الکتریکی                                         ۵۶

۴-۳-۱-اندازه گیری دما                                                                    ۵۹

۴-۳-۲-اندازه گیری پارامترهای مرتبط با مصرف انرژی                              ۶۰

۴-۳-۳-کنترل توان در کوره های الکتریکی                                            ۶۱

۴-۴-طراحی فرآیند مدیریت مصرف انرژی در کوره های الکتریکی                   ۶۳

۴-۴-۱-تععین پارامترهای مورد نیاز جهت اندازه گیری و کنترل                   ۶۳

۴-۴-۲-انتخاب RTU  ها جهت فرآیند مدیریت مصرف انرژی                     ۶۴

۴-۴-۳-ارتباط نرم افزار SCADA  با RTU  ها                                    ۶۵

۴-۴-۴-پروتکل های ارتباطی                                                             ۶۶

۴-۴-۵-نصب تجهیزات جهت فرآیند آزمایشی                                         ۷۱

۴-۴-۶-نصب RTU ها در نرم افزار SCADA                                     ۷۶

۴-۴-۷-بررس عملکرد سیستم کنترل توان                                             ۷۸

۴-۵-آزمایش اول:مطالعه طریقه مصرف انرژی در روش کنترل ON/OFF          ۷۹

۴-۵-۱-طراحی نرم افزار جهت آزمایش اول                                           ۷۹

۴-۵-۲-مطالعه وتحلیل نمودارهای مرتبط با مصرف انرژی در آزمایش اول      ۸۲

۴-۶-آزمایش دوم :مطالعه طریقه مصرف انرژی در روش کنترل ON/OFF

با اعمال محدودیت در اوج بار مصرفی                                                   ۸۵

۴-۶-۱-اصلاح برنامه نرم افزاری جهت آزمایش دوم                                 ۸۶

۴-۶-۲-مطالعه وتحلیل نمودارهای مرتبط با مصرف انرژی درآزمایش دوم      ۸۷

۴-۷-آزمایش سوم :مطالعه طریقه مصرف انرژی در روش کنترل PID              ۸۹

۴-۷-۱-طراحی نرم افزار جهت انجام آزمایش سوم-روش کنترلی PID        ۸۹

۴-۷-۲- مطالعه وتحلیل نمودارهای مرتبط با مصرف انرژی درآزمایش سوم    ۹۲

۴-۸-آزمایش چهارم :  مطالعه طریقه مصرف انرژی در روش کنترل PID

همراه با اعمال محدودیت توان                                                           ۹۴

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

۴-۸-۱-طراحی نرم افزار جهت انجام آزمایش چهارم                               ۹۵

۴-۸-۲- مطالعه وتحلیل نمودارهای مرتبط با مصرف انرژی درآزمایش سوم     ۹۵

۴-۹-آزمایش پنجم :مطالعه طریقه مصرف انرژی در روش PID  همراه با

اعمال محدودیت توان در پیش بینی کوتاه مدت                                  ۹۷

۴-۹-۱-طراحی نرم افزار جهت انجام آزمایش پنجم                                 ۹۷

۴-۹-۲-مطالعه و تحلیل نمودارهای آزمایش پنجم                                   ۹۹

۴-۱۰-نتیجه گیری فصل                                                                  ۱۰۲

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها ……………………………………………………۱۰۴

۵-۱-مقدمه                                                                                  ۱۰۴

۵-۲-نتایج بدست آمده از فرآیندهای آزمایشی                                        ۱۰۴

۵-۲-۱-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش اول                                           ۱۰۵

۵-۲-۲-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش دوم                                           ۱۰۶

۵-۲-۳-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش سوم                                          ۱۰۶

۵-۲-۴-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش چهارم                                       ۱۰۷

۵-۲-۵-تحلیل نتایج حاصل از آزمایش پنجم                                        ۱۰۷

۵-۳-مزایای بهره گیری از طرح ارائه شده در پژوهش                                     ۱۰۷

۵-۳-۱-کاهش هزینه های مستقیم                                                    ۱۰۸

۵-۳-۲-کاهش هزینه های غیر مستقیم                                               ۱۰۸

۵-۳-۳-بهبود فرآین تولید و تاثیر آن بر افزایش کیفیت                            ۱۰۸

۵-۴-پیشنهادات جهت ادامه کار در آینده                                              ۱۰۹

۵-۴-۱-بهره گیری از روش های کنترل جدید                                            ۱۰۹

۵-۴-۲-محاسبه نرخ بازگشت سرمایه                                                 ۱۰۹

۵-۴-۳-بهره گیری از سیستم های مدیریت انرژی اقتصادی                          ۱۰۹

۵-۵-۴-ارتباط با سایر نرم افزار های سازمانی                                       ۱۱۰

۵-۴-۵-افزایش راندمان تجهیزات با بهره گیری از ظرفیت بهینه                    ۱۱۰

مراجع                                                                                         ۱۱۱

چکیده  به زبان انگلیسی                                                                   ۱۱۵

 

 

فهرست جدول ها

صفحه

جدول ۴-۱-RTU  های بهره گیری شده در فرآیند آزمایشی                                         ۶۵

جدول ۴-۲-قالب بسته های اطلاعاتی در پروتکل Modbus RTU                             ۶۹

جدول ۴-۳-ارسال یک در خواست از Master                                                      ۷۰

جدول ۴-۴-ارسال یک پاسخ از Slave                                                              ۷۰

جدول ۴-۵-لیست تجهیزات بهره گیری شده در فرآیند آزمایشی مدیریت مصرف انرژی         ۷۳

جدول ۴-۶-تعیین مقدار اوج بار در هر مرحله                                                        ۸۶

جدول ۵-۱-مشخصات ۵ فرآیند آزمایشی                                                           ۱۰۵

جدول ۵-۲-نتایج حاصل از ۵ فرآیند آزمایشی                                                      ۱۰۵

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

 

صفحه

شکل ۱-۱-ساختار کلی سیستم های SCADA                                                    ۲۸

شکل ۳-۱-کاربرد سیستم های SCADA  در کنترل اوج بار مصرفی                          ۳۵

شکل ۳-۲-افزایش راندمان پمپ های آبرسان با بهره گیری از سیستم های SCADA          ۳۷

شکل ۳-۳-کاهش هزینه انرژی ماهینه در اثر افزایش راندمان پمپ ها                           ۳۸

شکل ۳-۴-کاربرد سیستم های SCADA  در کنترل سیستم های روشنایی                  ۴۰

شکل ۳-۵-کاربرد سیستم های SCADA  در پایش مداوم انرژی                               ۴۱

شکل ۳-۶-کاربرد منطق فازی در پیش بینی مقدار مصرف انرژی                                 ۴۵

شکل ۳-۷-نمودار مقایسه مصرف انرژی در سیستم کنترل Fuzzy وon/off             ۴۷

شکل ۴-۱-یک نمای کلی از یک کوره الکتریکی                                                     ۵۹

شکل ۴-۲-تغییر ولتاژ موثر با تغییر زاویه آتش تریستور ها                                        ۶۲

شکل ۴-۳-سیستم کنترل توان scr  با ورودی آنالوگ                                           ۶۲

شکل ۴-۴-نحوه ارتباط rtu ها با سرور مرکزی در استاندارد   rs485                     ۶۶

شکل ۴-۵-دیاگرام سیستم طراحی شده جهت مدیریت مصرف انرژی کوره های الکتریکی   ۷۲

شکل ۴-۶-تصویر تجهیزات نصب شده جهت فر آیند مدیریت مصرف انرژی                    ۷۶

شکل ۴-۷-نصب rtu در نرم افزار SpecView                                                 ۷۷

شکل ۴-۸-ارتباط بین مقدار DAC و توان خروجی در فرآیند مورد آزمایش                    ۷۸

شکل ۴-۹-نمودار فرآیند حرارتی آزمایشی                                                            ۷۹

شکل ۴-۱۰-پروگرامر طراحی شده در محیط نرم افزاری SpecView                         ۸۰

شکل ۴-۱۱-اضافه کردن نمودار ها در نرم افزار SpecView                                    ۸۲

شکل۴-۱۲-نمودار پارامترهای دما بر حسب زمان در آزمایش اول                                ۸۳

شکل ۴-۱۳-نمودار پارامترهای مصرف انرژی در آزمایش اول                                      ۸۴

شکل ۴-۱۴-نمودار پارامترهای دما و انرژی به صورت توام در آزمایش اول                      ۸۵

شکل۴-۱۵-نمودار پارامترهای دما بر حسب زمان در آزمایش دوم                                ۸۷

شکل ۴-۱۶-نمودار پارامترهای مصرف انرژی در آزمایش دوم                                    ۸۸

شکل ۴-۱۷-نمودار پارامترهای دما و انرژی به صورت توام در آزمایش دوم                    ۸۹

شکل ۴-۱۸-پیاده سازی الگوریتم کنترلی PID  در نرم افزار  SpecView                 ۹۱

شکل ۴-۱۹-کنترلر PID  طراحی شده در نرم افزار SpecView                             ۹۲

شکل۴-۲۰-نمودار پارامترهای دما بر حسب زمان در آزمایش سوم                             ۹۳

شکل ۴-۲۱-نمودار پارامترهای مصرف انرژی در آزمایش سوم                                   ۹۳

شکل ۴-۲۲-نمودار پارامترهای دما و انرژی به صورت توام در آزمایش سوم                   ۹۴

شکل۴-۲۳-نمودار پارامترهای دما بر حسب زمان در آزمایش چهارم                           ۹۵

شکل ۴-۲۴-نمودار پارامترهای مصرف انرژی در آزمایش چهارم                                 ۹۶

شکل ۴-۲۵-نمودار پارامترهای دما و انرژی به صورت توام در آزمایش چهارم                 ۹۷

شکل ۴-۲۶-طراحی یک سیستم کنترل PID  با قابلیت بیش بینی کوتاه مدت توان        ۹۸

شکل۴-۲۷-نمودار پارامترهای دما بر حسب زمان در آزمایش پنجم                             ۹۹

شکل ۴-۲۸-نمودار پارامترهای مصرف انرژی در آزمایش پنجم                                  ۱۰۰

شکل ۴-۲۹-نمودار پارامترهای دما و انرژی به صورت توام در آزمایش پنجم                  ۱۰۱

شکل ۴-۳۰-مطالعه عملکرد پیش بینی کوتاه مدت توان                                         ۱۰۲

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات با عنوان 

مطالعه کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

 مطالعه موردی :سیستم های SCADA

دسته بندی : پایان نامه ها