دانلود پایان نامه ارشد درباره 
نرم افزار No category

برآورد شد برای هر گلدان 7 گرم محاسبه گردید که در سه مرحله (پنجه زنی، ساقه رفتن و سنبله روی) به صورت سرک به گلدان ها اضافه شد.

3-5-3- عملیات کاشت
بذرها با سم ویتاواکس (کربوکسی تیرام) به نسبت 2 در هزار ضدعفونی شدند و در هر گلدان 10 عدد بذر جو رقم والفجر کاشته شد، عمق کاشت 3 سانتی متر در نظر گرفته شد و پس از سبز شدن بذر ها در زمان سه برگی بوته های اضافی هر گلدان حذف و در هر گلدان 4 بوته باقی گذاشته شد (تراکم 300 بذر در مترمربع) عملیات کاشت در تاریخ 19 آذر 1389 انجام شد.

4-5-3- آبیاری
اولین آبیاری بلافاصله بعد از کاشت و دیگر آبیاری ها تا قبل از ساقه رفتن بر اساس نیاز گیاه انجام گرفت و آبیاری های بعدی با توجه به نوع تیمار خشکی با وزن کردن گلدان ها و آب مورد نیاز هر گلدان انجام شد.

5-5-3- مبارزه با علفهای هرز
در طول دوره آزمایش مبارزه با علفهای هرز با دست انجام شد.

6-5-3-مبارزه با آفات
در طول مدت آزمایش هیچ گونه آفتی مشاهده نشد و هیچ گونه مبارزه ای بر علیه آفت انجام نشد.

7-5-3- اعمال تنش
جهت تعین سطح خشکی های مورد آزمایش با وزن کردن گلدان قبل از آب دادن و پس از آبیاری و محاسبه میزان آب هر گلدان و دادن درصد های تعیین شده به گلدان ها محاسبه گردید طبق روش شریف و همکاران (1385).

8-5-3 – محلول پاشی سالیسیلیک اسید
محلول پاشی به وسیله آبپاش دستی در مرحله شروع به ساقه رفتن انجام شد.
9-5-3 عملیات برداشت
عملیات برداشت با دست بعد از رسیدن کامل بوته انجام شد. ابتدا قسمتهای هوایی جدا شده بعد از آن خاک گلدان ها خالی شده و ریشه ها از خاک جدا کرده شد.

6-3-صفات مورد بررسی
صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از: ارتفاع بوته ، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در بوته، وزن هزاردانه، وزن ریشه، وزن اندام هوایی، وزن برگ ها، وزن ساقه بدون سنبله، میزان پرولین دانه، نسبت اندام هوایی به ریشه.

7-3-تجزیه و تحلیل داده ها
آنالیز داده ها و رسم شکلها با استفاده از نرم افزار هایSAS و Excel انجام گرفت. مقایسات میانگین با آزمون چند دامنه ای دانکن74 در سطح احتمال 1% و 5% انجام شد.

فصل چهارم
نتایج و بحث

4-1- ارتفاع گیاه
نتایج جدول تجزیه واریانس ارتفاع گیاه (جدول 4-1) هیچ اختلاف معنی داری را بین سطوح مختلف سالیسیلیک اسید نشان نداد. اما بیشترین ارتفاع مربوط به سالیسیلیک اسید 2 میلی مولار و کمترین ارتفاع مربوط به شاهد بود (نمودار 1-4). نتایج بدست آمده با نتایج مهرابیان مقدم و همکاران (1390) مطابقت داشت و آنها نیز مشاهده کردند که سالیسیلیک اسید اثر معنی داری روی ارتفاع گیاه نداشت. نتایج تنش خشکی روی ارتفاع نشان داد که بیشترین ارتفاع در بیشترین آبیاری (85 درصد ظرفیت مزرعه) و کمترین ارتفاع در کمترین آبیاری (45 درصد ظرفیت مزرعه) بدست آمد (نمودار 2-4) اختلافات تنش در سطح احتمال 1% معنی دار شد (جدول 1-4). در بررسی با عنوان ارزیابی ژنوتیپ های متحمل خشکی جو اسپانتانئوم ایران در منطقه کرج نتایج نشان داد تنش خشکی ارتفاع را کاهش داد و صفات تعداد کل دانه، بیوماس و ارتفاع گیاه بعنوان صفات مؤثر بر عملکرد دانه در این ژنوتیپ ها شناسایی شد (افضلی فر و همکاران، 1390). ارتفاع گیاه تحت تأثیر خصوصیات ذاتی گیاه، عناصرغذایی قابل دسترس، شرایط خاک و شرایط آب و هوا قرار می گیرد و از عوامل تاثیرگذار بر روی عملکرد دانه است زیرا ساقه در طی رشد و بلافاصله بعد از طویل شدن، قسمت زیادی از مواد فتوسنتزی برگ ها را که ممکن است از راه های مختلف برایر شد پنجه ها یا سنبله به مصرف برسد در خود ذخیره می کند و نیز به عنوان منبعی از کربو هیدرات ها و مواد نیتروژنه که در طی مرحله پر شدن دانه، متحرک شده و به دانه حمل می شوند عمل می نماید(راسموسن75، 1987).
اثر متقابل سالیسیلیک اسید و تنش خشکی اثر معنی داری روی ارتفاع نداشت (جدول 1-4)ولی بیشترین ارتفاع در سالیسیلیک اسید 2 میلی مولار و آبیاری 85 درصد ظرفیت مزرعه و کمترین ارتفاع در شاهد و آبیاری 45 درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد (نمودار 3-4). کیم و کرانستاد (1981)در آزمایش خود تحت عنوان ارزیابی اثر تنش خشکی روی ده رقم گندم به این نتیجه رسیدند که تنش باعث کوتاه شدن ارتفاع گیاهان شد. گیاهان به وسیله آب مواد غذایی را به اندام های هوایی انتقال داده و وقتی که گیاه دچار تنش شده مواد غذایی کمتری به اندام ها رسیده و در نهایت ارتفاع کوتاه می شود.

نمودار 4-1- اثر سالیسیلیک اسید بر ارتفاع بوته در زمان برداشت
(حروف غیر مشابه بیانگر اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد بر مبنای آزمون چند دامنه ای دانکن می باشد)

نمودار 4-2- اثر تنش خشکی بر ارتفاع بوته در زمان برداشت
(حروف غیر مشابه بیانگر اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد بر مبنای آزمون چند دامنه ای دانکن می باشد)

نمودار 4-3- اثر متقابل تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر ارتفاع بوته در زمان برداشت
(حروف غیر مشابه بیانگر اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد بر مبنای آزمون چند دامنه ای دانکن می باشد)

4-2- تعداد دانه در سنبله
تعداد دانه در سنبله در میزان های متفاوت سالیسیلیک اسید در نمودار 4-4 قابل مشاهده می باشد. با توجه به نمودار، غلظت 2 میلی مولار سالیسیلیک اسید بیشترین تعداد دانه در سنبله و شاهد کمترین تعداد دانه در سنبله حاصل شد اختلافات غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید روی تعداد دانه در سنبله در سطح احتمال 1% معنی دار شد (جدول 1-4). سالیسیلیک اسید مقاومت گیاهان را نسبت به تنش خشکی افزایش می دهد و تعداد دانه در سنبله نیز افزایش می یابد (جیمز و همکاران،1998). مجد و همکاران (1385) در آزمایش خود به این نتیجه رسیدند که محلولپاشی به وسیله سالیسیلیک اسید تعداد دانه ها را نسبت به شاهد افزایش داد.
تنش خشکی اثر معنی داری در سطح احتمال 1% روی تعداد دانه در سنبله داشت (جدول 1-4) نتایج تنش خشکی نشان داد که بیشترین تعداد دانه در سنبله در آبیاری 65 درصد ظرفیت مزرعه به دست آمد که با آبیاری 85 درصد ظرفیت مزرعه اختلاف معنی داری نداشت ولی با شاهد این اختلاف معنی دار بود (نمودار 5-4). آزمایشی با عنوان ارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد ژنوتیپ های جو در دو شرایط تنش و عدم تنش خشکی نتایج نشان داد تأثیر تنش بر تعداد دانه در سنبله معنی دار شد (شفیعی و همکاران، 1389). زارع فیض آبادی و قدسی (1379) در آزمایش خود به این نتیجه رسیدند که تنش خشکی اثر معنی داری روی تعداد دانه در سنبله نسبت به شاهد داشت.
نتایج تجزیه واریانس اثر معنی داری روی اثر متقابل تنش خشکی و سالسیلیک اسید بر تعداد دانه در سنبله نداشت (جدول 1-4) نتایج اثر متقابل سالیسیلیک اسید و تنش خشکی روی تعداد دانه در سنبله نشان داد بیشترین تعداد دانه در سنبله در سالیسیلیک 2 میلی مولار و آبیاری 65 درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد و کمترین تعداد دانه در سنبله در شاهد و آبیاری 45 درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد (نمودار، 6-4).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه درمورد تصویر، استافیلوکوکوس، همولیز

نمودار 4-4- اثر سالیسیلیک اسید بر تعداد دانه در سنبله
(حروف غیر مشابه بیانگر اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد بر مبنای آزمون چند دامنه ای دانکن می باشد)

نمودار 4-5- اثر تنش خشکی بر تعداد دانه در سنبله
(حروف غیر مشابه بیانگر اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد بر مبنای آزمون چند دامنه ای دانکن می باشد)

نمودار 4-6- اثر متقابل تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر تعداد دانه در سنبله
(حروف غیر مشابه بیانگر اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد بر مبنای آزمون چند دامنه ای دانکن می باشد)

4-3-تعداد سنبله بارور در بوته
با توجه به جدول 1-4 سالیسیلیک اسید اثر معنی داری در سطح احتمال 1% روی تعداد سنبله بارور در بوته داشت (جدول 1-4)، نتایج نشان داد بیشترین تعداد سنبله بارور در بوته در سالیسیلیک اسید با غلظت 2 میلی مولار و کمترین تعداد سنبله بارور در بوته در شاهد (0 میلی مولار) به دست آمد (نمودار، 4-7). حسین و همکاران (2007) در آزمایشی تحت عنوان اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تأثیر آن روی تنش نتیجه گرفتند محلول پاشی سالیسیلیک اسید اثرات ناشی از تنش را کاهش داده و باعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد شد. اختلافات تنش خشکی در سطح احتمال 5% معنی دار شد (جدول 1-4)، نتایج تنش خشکی نشان داد کمترین تعداد سنبله بارور در بوته در آبیاری 45 درصد ظرفیت مزرعه و بیشترین تعداد سنبله بارور در بوته در آبیاری 65 درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد (نمودار، 4-8). افضلی فر و همکاران (1390) در آزمایش خود مشاهده کردند که تنش خشکی باعث کاهش معنی دار تعداد سنبله در مترمربع شد. اثر متقابل سالیسیلیک اسید و تنش خشکی اختلاف معنی داری نشان نداد (جدول 1-4). نتایج اثر متقابل سالیسیلیک اسید و تنش خشکی نشان داد بیشترین تعداد سنبله در بوته در 2 میلی مولار سالیسیلیک اسید و آبیاری 65 درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد و کمترین تعداد سنبله در بوته در عدم مصرف سالسیلیک اسید (شاهد) و آبیاری 45 درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد (نمودار، 4-9). نتایج بدست آمده در این آزمایش با نتایج بابائیان و همکاران (1389) مطابقت داشت آنها نیز به این نتیجه رسیدند که تنش خشکی باعث کاهش اجزای عملکرد می شود.

نمودار 4-7- اثر سالیسیلیک اسید بر تعداد سنبله در بوته
(حروف غیر مشابه بیانگر اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد بر مبنای آزمون چند دامنه ای دانکن می باشد)

نمودار 4-8- اثر تنش خشکی بر تعداد سنبله در بوته
(حروف غیر مشابه بیانگر اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد بر مبنای آزمون چند دامنه ای دانکن می باشد)

نمودار 4-9- اثر متقابل تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر تعداد سنبله در بوته
(حروف غیر مشابه بیانگر اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد بر مبنای آزمون چند دامنه ای دانکن می باشد)

4-4- عملکرد بیولوژیک
عملکرد بیولوژیک در سالیسیلیک اسید با غلظت 2 میلی مولار بیشترین میزان و در غلظت 0 میلی مولار (شاهد) کمترین میزان بدست آمد (نمودار، 4-10). مصرف سالیسیلیک اسید اثر معنی داری روی عملکرد بیولوژیک نداشت (جدول 1-4). انهلیگ (1989) و سنارانتا (2000) بیان کردند که سالیسیلیک اسید یک مولکول علامتی مهم برای میانجیگری پاسخهای گیاهان در برابر تنشهای محیطی است. مهرابیان مقدم و همکاران (1390) در آزمایشی با عنوان اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و عملکرد علوفه و دانه ذرت در شرایط تنش خشکی مشاهده کردند که سالیسیلیک اسید اثر معنی داری روی عملکرد بیولوژیک نداشت و با نتایج آزمایش مطابقت داشت. تنش خشکی اثر معنی داری در سطح احتمال 1% روی عملکرد بیولوژیک داشت (جدول 1-4). نتایج تنش خشکی نشان داد بیشترین میزان عملکرد بیولوژیک در آبیاری 85 درصد ظرفیت مزرعه و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک در آبیاری 45 درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد (نمودار، 4-11). پیری و ریزش برگ های گیاه تحت شرایط تنش خشکی دلیل اصلی در کاهش وزن خشک گیاه و در نهایت عملکرد بیولوژیک می باشد (شفیعی و همکاران، 1389). اثر متقابل روی عملکرد بیولوژیک اثر معنی داری نداشت (جدول 1-4)، نتایج اثر متقابل سالیسیلیک اسید و تنش خشکی نشان داد بیشترین میزان در 2 میلی مولار سالیسیلیک اسید با آبیاری 85 درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک در سالیسیلیک اسید 0 میلی مولا (شاهد) با آبیاری 45 درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد (نمودار، 4-12).

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید