دانلود پایان نامه ارشد درباره 
خشکی، هزاردانه، اسید No category

افضلی فر و همکاران (1390) مشاهده کردند که تنش خشکی باعث کاهش عملکرد بیولوژیک می شود و دلیل این امر تنش با تأثیر بر روی اجزای عملکرد و کاهش آنها در نهایت عملکرد بیولوژیک نیز کاهش می یابد. آزمایشی با عنوان ارزیابی عملکرد دانه و اجزای عملکرد ژنوتیپ های جو در دو شرایط تنش و عدم تنش خشکی نتایج نشان داد تأثیر مکان بر وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت معنی دار شد (شفیعی و همکاران، 1389). به منظور بررسی ثأثیر تنش خشکی بر صفات زراعی و ظاهری 16 رقم گندم و همچنین معرفی ارقام متحمل و حساس به خشکی، دو آزمایش مجزا اجرا گردید. عکس العمل ارقام مختلف گندم در دو آزمایش متفاوت بود، به طوری که تنش خشکی موجب کاهش کلیه صفات مورد ارزیابی مخصوصاً عملکرد دانه، عملکرد کاه وعملکرد بیولوژیک گردید. (محمدی و همکاران، 1385).

نمودار 4-10- اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد بیولوژیک
(حروف غیر مشابه بیانگر اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد بر مبنای آزمون چند دامنه ای دانکن می باشد)

نمودار 4-11- اثر تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک
(حروف غیر مشابه بیانگر اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد بر مبنای آزمون چند دامنه ای دانکن می باشد)

نمودار 4-12- اثر متقابل تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر عملکرد بیولوژیک
(حروف غیر مشابه بیانگر اختلاف معنی دار در سطح 1 درصد بر مبنای آزمون چند دامنه ای دانکن می باشد)

4-5- وزن هزاردانه
نتایج تجزیه واریانس نشان داد سالیسیلیک اسید اثر معنی داری در سطح احتمال 1% روی وزن هزار دانه داشت (جدول 1-4)، وزن هزاردانه در سالیسیلیک اسید با غلظت 2 میلی مولار بیشترین میزان به دست آمد و کمترین وزن هزاردانه در سالیسیلیک اسید با غلظت 0 میلی مولار (شاهد) بدست آمد (نمودار، 4-13). مرادی و رضوانی مقدم (1389) در آزمایش خود به این نتیجه رسیدند که محلولپاشی سالیسیلیک اسید باعث افزایش وزن هزاردانه شد. نتایج تنش خشکی نشان داد که بیشترین وزن هزاردانه در آبیاری 65 درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد و کمترین وزن هزاردانه در آبیاری 45 درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد (نمودار، 4-14) این اختلافات در سطح احتمال 1% معنی دار شد (جدول 1-4). زارع فیض آبادی و قدسی (1379) عکس العمل لاین ها و ارقام گندم را نسبت به تنش خشکی مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که متوسط عملکرد دانه ارقام مورد بررسی در تیمار شاهد (آبیاری کامل) 4777 و در تیمار قطع آب آخر و قطع دو بار آبیاری آخر به ترتیب 4290 و 3397 کیلوگرم در هکتار بود. مجد و همکاران (1385) در آزمایشی با عنوان اثر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر کلزا به این نتیجه رسیدند که با افزایش تنش وزن هزاردانه کاهش یافت و به نظر می رسد کمبود آب در آخر فصل رشد باعث چروک شدن دانه ها شده و وزن هزاردانه نیز کاهش می یابد. همچنین محلولپاشی سالیسیلیک اسید باعث شد وزن هزاردانه نسبت به

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید