thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۳-۱۱- اعتبار درونی و برونی پژوهش

جهت تعيین اعتبار درونی پژوهش، این بحث مطرح می باشد که آیا متغیر مستقل در متغیر وابسته ایجاد تغییر کرده می باشد یا خیر. اعتبار درونی شرطی می باشد که باعث می گردد تا مطمئن شویم که متغیرهای مزاحم و نامربوط تأثیری در متغیر وابسته نداشته‌اند. به دلیل عدم وجود استاندارد‌های حسابداری لازم‌الاجرا تا قبل از سال ۱۳۸۰ و هم‌چنین عدم آشنایی کافی با استاندارد‌ها در سال‌های ابتدايی لازم‌الاجرا شدن رعایت مفاد استانداردهای حسابداری ایران، کیفیت ناهمگن اطلاعات مالی مورد بهره گیری و اثر ناشی از تفاوت در روش‌های حسابداری مورد بهره گیری جهت اندازه‌گیری و گزارشگری رویدادهای مالی، ممکن می باشد بر نتایج پژوهش اثر داشته باشد. تفاوت در نوع صنعت و مالکیت از دیگر عواملی می باشد که می‌تواند اعتبار درونی را خدشه‌دار سازد. جهت تعیین اعتبار بیرونی پژوهش، می‌توان این‌گونه اظهار نمود که، آیا یافته‌های پژوهش قابل بسط و تعمیم به تک تک اعضاء جامعه در شرایط زمانی متفاوت می‌باشد یا خیر. در پژوهش حاضر، جامعه مطالعاتی شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ می‌باشد که این دوره دارای شرایط اقتصادی و مسایل سیاسی خاص خود می‌باشد؛ لذا تسرّی نتایج به سایر سال‌ها و سایر ‌واحد‌های‌ اقتصادی ‌خارج از بورس می‌بایستی با احتیاط و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی صورت پذیرد.

به گونه کلی دو سؤال مهم در مطالعه یافته‌های یک پژوهش مطرح می گردد. اول اینکه نسبت به یافته‌های پژوهش تا چه اندازه می‌توان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سؤال بایستی اعتبار درونی پژوهش را مد‌نظر قرار دهیم. سؤال دوم این می باشد که تا چه اندازه می‌توان یافته‌های پژوهش را به جوامع دیگر در شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سؤال با اعتبار بیرونی پژوهش ارتباط دارد. روایی و پایایی از ویژگی‌هایی هستند که برای مفید و موثر واقع شدن روش‌های جمع‌آوری داده‌ها شرط اساسی به شمار می‌طریقه.

روائی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن می باشد. مقصود از روایی آن می باشد که وسیله اندازه‌گیری بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روائی از آن جهت می باشد که اندازه‏گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد.

۳-۱۲- روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات

در این پژوهش براي آزمون فرضيه‌ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری شده می باشد. روش آماری مورد بهره گیری در این پژوهش روش داده‌های پانل می‌باشد، زيرا به مقصود بررسي ارتباط بين متغيرهاي مستقل و متغیر وابسته از دو جنبه متفاوت موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد. از يك سو، اين متغيرها در ميان شركت‌هاي مختلف و از سوي ديگر، در دوره زماني ۱۳۸۵-۱۳۹۰ آزمون مي‌شوند. در ادامه نخست روش داده‌های پانل و آزمون‌های مربوط به آن تشریح می گردد. سپس آزمون‌های مربوط به معنی‌دار بودن کل مدل و معنی‌دار بودن متغیرهای مستقل توضیح داده می گردد. در هر آماره، نحوه تصمیم‌گیری و داوري در مورد رد یا پذیرش آزمون مورد نظر نيز اظهار می گردد. در این مطالعه برای آزمون فرضیه‌ها از نرم افزار ۲۱Spss و Eviews7 و Minitab16 بهره گرفته شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 ۱-۵- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شركت و نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به توضیح زیر اظهار می‌گردند.

۱-۵-۱ اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شركت، نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شركت (فرصت‌هاي رشد، شاخص سودآوري، اندازه شركت) و تأثیر آن بر نسبت تغييرات سود انباشته تاكنون کمتر مورد بررسي قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با تحقيق فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

در این سایت فقط بخشهایی از این پایان نامه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

به سایت مرجع

www.homatez.com

مراجعه نمایید

۱-۵-۲ اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغييرات بدهي و سرمايه و اصلاح ساختار اين نسبت‌ها به تقویت فرصت‌هاي مناسب سرمايه گذاري و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شركت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌هاي مالي مناسب براي شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

۱- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

۲- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

۳- مؤسسات حسابرسی

۴- مدیران شرکت‌ها

۵- محققان و دانشجویان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد