تحقیق درباره 
نرم افزار، عصر اطلاعات، بهره بردار No category

سه
X11
تعهد و حمایت آشکار و مداوم رهبری یا مدیریت سازمان تحقیقاتی در پیاده سازی موفق مدیریت دانش

X12
هدف گذاری مناسب برای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان تحقیقاتی

X13
برنامه ریزی مناسب برای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان تحقیقاتی

عامل چهار
X1
وجود تیم های تخصصی در پروژه ها و سازمان های تحقیقاتی برای اجرای موفق مدیریت دانش

X18
وجود کارکنان متخصص در حوزه فناوری اطلاعات جهت اجرای موفق مدیریت دانش

X19
آشنایی و مهارت کارکنان تحقیقاتی در بکارگیری تکنیک های مدیریت دانش برای اجرای موفق مدیریت دانش

عامل پنج
X32
وجود ارتباط نظام مند با مشتریان سازمان تحقیقاتی برای اجرای موفق مدیریت دانش

X33
وجود ارتباط نظام مند با کارفرمایان سازمان تحقیقاتی برای اجرای موفق مدیریت دانش

X34
وجود ارتباط نظام مند با تامین کنندگان و شرکای سازمان تحقیقاتی برای اجرای موفق مدیریت دانش
عامل شش
X3
وجود نظام مستند سازی فعالیت های تحقیقاتی برای اجرای موفق مدیریت دانش

X4
وجود نظام ثبت و ضبط دانش تحقیقاتی برای اجرای موفق مدیریت دانش
عامل هفت
X10
ایجاد انگیزه برای محققین به منظور تسهیم دیگران در یافته ها، تجربیات و دانش خود برای اجرای موفق مدیریت دانش

X31
وجود نظام پاداش دانش محور به منظور ایجاد انگیزش در اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان تحقیقاتی
عامل هشت
X9
وجود فرهنگ سازمانی مناسب برای تحقق مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

با توجه به نتیجه تحلیل عاملی روی 34 متغیر ، 22متغییر تحت 8 عامل به عنوان عوامل اصلی شناسایی می شوند. در حالی که
* عامل یک متشکل از متغیرهای 26، 27، 29و30 بر روی متغیر 27 و 29 وزن بیشتر دارد و می توان با عنوان “وجود معماری مناسب دانش و نظام ارزیابی تحقق مدیریت دانش” نام گذاری کرد.
* عامل دو متشکل از متغیر های 5، 15، 24 و 25 بر روی متغیرهای 5 و24 و25 وزن بیشتری دارد و می توان با عنوان “وجود زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و فرآیند های اجرایی استاندارد در حوزه مدیریت دانش” نام گذاری کرد.
* عامل سه متشکل از متغیرهای 11، 12 و13 بر روی متغیرهای 12و13 وزن بیشتری دارد و می توان با عنوان “مدیریت و برنامه ریزی مناسب برای تحقق مدیریت دانش در سازمان تحقیقاتی” نام گذاری کرد.
* عامل چهار متشکل از متغیرهای 1، 18 و 19 بر روی متغیرهای18و19 وزن بیشتری دارد و می توان با عنوان “وجود تیم های تخصصی متشکل از نیروهای متخصص و ماهر برای اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان تحقیقاتی” نام گذاری کرد.
* عامل پنج متشکل از متغیرهای 32، 33 و34 بر روی متغیرهای 32 و 34 وزن بیشتری دارد و می توان با عنوان “وجود ارتباط نظام مند با ذینفعان سازمان تحقیقاتی برای تحقق مدیریت دانش” نام گذاری کرد.
* عامل شش متشکل از متغیرهای 3و 4 را می توان با عنوان “وجود نظام مستندسازی و ثبت و ضبط دانش در سازمان تحقیقات” نام گذاری کرد.
* عامل هفت متشکل از متغیرهای10 و31 را می توان با عنوان “وجود سیستم انگیزش نیروی انسانی جهت تحقق مدیریت دانش در سازمان تحقیقات” نام گذاری کرد.
* عامل هشت متشکل از متغیر9 را می توان با عنوان “وجود فرهنگ سازمانی مناسب تحقق مدیریت دانش در سازمان تحقیقات” نام گذاری کرد.
در نهایت می توان به طور خلاصه عناوین این هشت عامل اصلی را در جدول(10-4) مشاهده کرد.

جدول10-4 عناوین عوامل اصلی
شماره عامل
عنوان عامل
یک
وجود معماری مناسب دانش و نظام ارزیابی تحقق مدیریت دانش
دو
وجود زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و فرآیند های اجرایی استاندارد در حوزه مدیریت دانش
سه
مدیریت و برنامه ریزی مناسب برای تحقق مدیریت دانش در سازمان تحقیقات
چهار
وجود تیم های تخصصی متشکل از نیروهای متخصص و ماهر برای اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان تحقیقات
پنج
وجود ارتباط نظام مند با ذینفعان سازمان تحقیقات برای تحقق مدیریت دانش
شش
وجود نظام مستندسازی و ثبت و ضبط دانش در سازمان تحقیقات
هفت
وجود سیستم انگیزش نیروی انسانی جهت تحقق مدیریت دانش در سازمان تحقیقات
هشت
وجود فرهنگ سازمانی مناسب تحقق مدیریت دانش در سازمان تحقیقات

4-4-4 آزمون فریدمن
در این بخش می خواهیم عوامل استخراج شده از آنالیز عاملی(22 متغیر یا 8 عامل) رتبه بندی کنیم لذا از آزمون فریدمن برای مقایسه میانگین رتبه ها در بین K متغیر(گروه) استفاده می کنیم.
همان گونه که در جدول(11-4) شاهد هستید، می توان مقدار آماره مربع کی را با 21 درجه آزادی و همچنین سطح معنی داری آزمون را با مقدار صفر مشاهده کرد که نشان از رد شدن فرض دارد- یعنی اینکه در بین گروه ها حداقل دو گروه با هم اختلاف معنی داری دارند.

جدول11-4 آماره آزمون فریدمن
Test Statisticsa
N
55
Chi-Square
136.208
Df
21
Asymp. Sig.
.000
a. Friedman Test

در جدول(12-4) آماره های میانگین، انحراف معیار، مینیمم و ماکزیمم امتیازات نشان داده شده است.
جدول12-4 آماره توصیفی آزمون فریدمن
Descriptive Statistics

N
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum
x1
55
4.1455
.84805
2.00
5.00
x3
55
4.5091
.76673
2.00
5.00
x4
55
4.4182
.80946
2.00
5.00
x5
55
4.1818
.88382
2.00
5.00
x9
55
4.9091
.29013
4.00
5.00
x10
55
4.4000
.91490
1.00
5.00
x11
55
4.2364
.90192
2.00
5.00
x12
55
4.2727
.91195
2.00
5.00
x13
55
4.2727
.91195
2.00
5.00
x15
55
4.0364
.94209
2.00
5.00
x18
55
4.0182
.82756
2.00
5.00
x19
55
4.0364
.90192
2.00
5.00
x24
55
4.3273
.88306
2.00
5.00
x25
55
4.3091
.83606
2.00
5.00
x26
55
4.0182
.99053
2.00
5.00
x27
55
3.9273
1.05153
2.00
5.00
x29
55
3.8545
1.04382
2.00
5.00
x30
55
3.9273
1.10310
1.00
5.00
x31
55
4.3091
.94031
1.00
5.00
x32
55
3.7818
1.11705
1.00
5.00
x33
55
3.9273
.97856
2.00
5.00
x34
55
3.8182
1.02000
2.00
5.00

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان درباره استان فارس، ارزش بازار، نرم افزار

در جدول(13-4) میانگین رتبه هریک از متغییر ها نشان داده شده است. با توجه به میانگین رتبه هر یک از متغیرها، متوسط میانگین رتبه متغیرهای هر یک از هشت عامل را در جدول(14-4) محاسبه و نشان داده شده است.
جدول13-4 آماره رتبه بندی آزمون فریدمن
Ranks

Mean Rank
x1
11.44
x3
14.11
x4
13.40
x5
11.24
x9
16.49
x10
13.03
x11
12.12
x12
12.36
x13
12.45
x15
10.29
x18
10.45
x19
10.72
x24
12.26
x25
12.06
x26
10.54
x27
10.02
x29
9.52
x30
10.07
x31
12.35
x32
9.18
x33
9.66
x34
9.25

جدول14-4 محاسبه متوسط میانگین رتبه متغیرها
شماره عامل
متغیر
میانگین رتبه
متوسط میانگین رتبه

عامل یک
X26
10.54

10.0375

X27
10.02

X29
9.52

X30
10.07

عامل دو
X5
11.24

11.4625

X15
10.29

X24
12.26

X25
12.06

عامل سه
X11
12.12

12.31

X12
12.36

X13
12.45

عامل چهار
X1
11.44

10.87

X18
10.45

X19
10.72

عامل پنج
X32
9.18

9.363

X33
9.66

X34
9.25

عامل شش
X3
14.11

13.755

X4
13.40

عامل هفت
X10
13.03

12.69

X31
12.35

عامل هشت
X9
16.49
16.49

و در نهایت می توان بر اساس متوسط رتبه میانگین متغیرها در جدول(14-4)، هر یک از هشت عامل را به صورت جدول(15-4) رتبه بندی نمود.

جدول15-4 رتبه بندی عوامل اصلی
رتبه
عنوان عامل
عامل اول
وجود فرهنگ سازمانی مناسب تحقق مدیریت دانش در سازمان تحقیقات
عامل دوم
وجود نظام مستندسازی و ثبت و ضبط دانش در سازمان تحقیقات
عامل سوم
وجود سیستم انگیزش نیروی انسانی جهت تحقق مدیریت دانش در سازمان تحقیقات
عامل چهارم
مدیریت و برنامه ریزی مناسب برای تحقق مدیریت دانش در سازمان تحقیقات
عامل پنجم
وجود زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و فرآیند های اجرایی استاندارد در حوزه مدیریت دانش
عامل ششم
وجود تیم های تخصصی متشکل از نیروهای متخصص و ماهر برای اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان تحقیقات
عامل هفتم
وجود معماری مناسب دانش و نظام ارزیابی تحقق مدیریت دانش
عامل هشتم
وجود ارتباط نظام مند با ذینفعان سازمان تحقیقات برای تحقق مدیریت دانش

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 نتیجه گیری
مهم ترین هدف بکارگیری مدیریت دانش در سازمان ها، انطباق سریع با تغییرات محیط پیرامون بمنظور ارتقاء، نوآوری، بهره وری و سودآوری بیشتر می باشد. امروزه دانش کلید اصلی رقابت پذیری سازمان ها به شمار می رود. سازمان های جدید مبتنی بر دانش هستند و این بدان معنی است که آن ها باید به گونه ای طراحی شوند که بتوانند از دانش سازمانی خود در موقع لزوم بهره برداری نمایند.
دانش متکی به اطلاعات است و تولید اطلاعات نیز مستلزم تحقیق است؛ بنابراین، انتظار می رود در عصر اطلاعات، تحقیق یکی از مهمترین شغلها به شمار آید و سازمان های تحقیقاتی در خط مقدم جبهه رقابت و نوآوری قرار گیرند.
هدف اصلی این تحقیق استخراج عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی و رتبه بندی این عوامل از حیث میزان اهمیت می باشد. چراکه این فرآیند به عنوان اولین گام جهت استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در اکثر سازمان ها از جمله سازمان های تحقیقاتی می باشد.
همانگونه که شرح آن گذشت، در قدم اول با مطالعه و مرور ادبیات تحقیق کلیه عوامل کلیدی موثر در موفقیت مدیریت دانش در انواع سازمان ها در قالب یک جدول و با ذکر مراجع و نام محققین استخراج گردید. در قدم بعدی و با تمرکز بیشتر بر سازمانهای تحقیقاتی و نیز سازمان های مشابه دیگر از بین عوامل برسی شده در مرحله قبل، 34 عامل به عنوان عوامل موثر در موفقیت مدیریت دانش استخراج گشته و به کمک پرسشنامه این عوامل در یکی از سازمان های تحقیقات دفاعی کشور از بیش از 73 محقق و مدیران سازمان تحقیقاتی مورد پرسش قرار گرفت. سپس به منظور کاهش داده ها و دسته بندی این عوامل از متدولوژی تحلیل عاملی استفاده گردید و نهایتا 22 عامل استخراج گردید که در قالب 8 گروه یا عامل کلی دسته بندی شدند. در قدم آخر جهت رتبه بندی این 8 گروه یا عامل کلی بر اساس اطلاعات مرحله قبل، از آزمون فریدمن استفاده گردید. لذا توانستیم عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی را به ترتیب اولویت به شرح ذیل شناسایی نمائیم:
1- وجود فرهنگ سازمانی مناسب تحقق مدیریت دانش در سازمان تحقیقات
2- وجود نظام مستندسازی و ثبت و ضبط دانش در سازمان تحقیقات
3- وجود سیستم انگیزش نیروی انسانی جهت تحقق مدیریت دانش در سازمان تحقیقات
4- مدیریت و برنامه ریزی مناسب برای تحقق

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید