تحقیق درباره 
متغیر، تحقیقاتی، باقی No category

مانند و عامل ها با مقادیر ویژه کمتر از یک از تحلیل خارج می شوند. این عوامل، عواملی هستند که حضور آنها باعث تبیین بیشتر واریانس نخواهد شد.
قسمت دوم با برچسب “”Extraction Sums of Squared Loadings مربوط به مقادیر ویژه عوامل استخراجی بدون چرخش می باشد.
قسمت سوم با برچسب” Rotation Sums of Squared Loadings ” مربوط به مقادیر ویژه عوامل استخراجی با چرخش می باشد. بر این اساس با توجه به نتایج حاصله از تحلیل مولفه های اصلی 34 متغییر تحقیق در 8گروه طبقه بندی گردیدند. 8 عامل اول استخراج شده از یک بزرگترند و در تحلیل باقی می مانند. اگر به ستون واریانس تجمعی نسبی توجه کنید، این 8 عامل می توانند 825/79 درصد از تغییر پذیری (واریانس) متغیرها را توضیح دهند. توجه داشته باشید که در چرخش عامل های باقی مانده، نسبتی از کل تغییرات که توسط این 8 عامل توضیح داده شده است ثابت است ولی در روش بدون چرخش درصد عامل اول درصد بیشتری از تغییرات را تعیین می کند. در روش چرخش عامل ها هر یک از آن ها نسبت تقریبا یکسانی از تغییرات را توضیح می دهند. این ویژگی چرخش واریماکس است که تغییرات را میان عامل ها به صورت یکنواخت توزیع می کند.
خروجی چهارم نمودار(1-4) با عنوان نمودار scree است . این نمودار تصویر گرافیکی مقدار ویژه در هر یک از عامل های استخراج شده است- داده ی ستون اول در قسمت اول جدول(6-4).

مقدار واریانس توجیه شده- مقدار ویژه- با استخراج عامل های بعد از عامل هشتم به بعد افت می کند.مقادیر ویژه 8 عامل اول بیشتر از یک است و به همین دلیل در خروجی باقی مانده اند.
خروجی پنجم- یعنی جدول(7-4)- ماتریس اجزا یا عامل های چرخیده نشده را نشان می دهد که شامل بارهای عاملی هر یک از متغییرها در 8 عامل باقی مانده می باشد. ولی تفسیر بارهای عاملی بدون چرخش ساده نیست . بنابراین عامل ها را می چرخانیم تا قابلیت تفسیر آن ها افزایش یابد.
جدول7-4 ماتریس اجزا یا عامل های چرخیده نشده
Component Matrixa

Component

1
2
3
4
5
6
7
8
x1
.770
-.203
.163
-.356
.189
-.243
.075
.080
x2
.717
.234
.015
.217
.034
-.196
-.185
.248
x3
.472
.383
.637
.326
.127
.036
.063
-.041
x4
.380
.351
.651
.356
.085
.172
.055
-.117
x5
.650
-.334
.125
.336
-.315
-.137
-.189
.062
x6
.764
.065
.187
-.201
.215
-.053
-.200
.015
x7
.751
-.068
-.277
-.041
-.037
.155
-.141
.092
x8
.575
-.165
-.343
-.197
-.114
.165
-.426
.143
x9
.010
.195
-.172
-.029
-.412
-.222
.536
.449
x10
.471
-.185
-.168
.254
.658
.188
.042
.352
x11
.703
.540
-.006
-.006
-.177
.062
-.088
.216
x12
.651
.540
-.004
-.078
-.140
.118
-.212
.198
x13
.705
.575
.011
.033
-.200
.061
-.133
.198
x14
.678
.245
.007
-.185
-.016
-.058
-.118
-.162
x15
.679
-.333
-.008
.190
-.136
-.169
.343
.088
x16
.752
-.250
.007
.045
-.074
-.011
-.025
-.216
x17
.709
-.124
-.441
-.138
-.063
-.054
-.009
-.034
x18
.557
-.169
.448
-.442
.158
-.254
.040
.025
x19
.725
-.161
.307
-.408
.198
-.238
.047
.101
x20
.627
.142
.216
.164
.224
-.210
.226
-.052
x21
.704
-.139
-.247
.266
-.073
-.009
.137
.116
x22
.762
-.085
-.273
.037
-.134
-.105
.158
-.030
x23
.637
-.131
.024
-.138
.226
-.102
-.197
-.097
x24
.669
-.407
.172
.425
-.288
-.160
-.125
-.002
x25
.628
-.415
.129
.429
-.231
-.156
-.184
-.047
x26
.658
-.095
-.192
.235
.203
.129
.077
-.346
x27
.696
.337
-.287
-.115
.082
-.186
.160
-.264
x28
.548
.204
-.136
.299
-.133
.374
.182
-.245
x29
.700
.368
-.316
-.099
.133
-.104
.183
-.217
x30
.677
.222
-.339
-.051
.011
-.159
-.040
-.247
x31
.389
-.153
-.249
.274
.670
.243
.088
.260
x32
.701
-.318
.122
-.287
-.213
.351
.166
-.035
x33
.660
-.120
.259
-.321
-.228
.381
.137
.042
x34
.662
-.240
.211
-.285
-.120
.522
.147
.011
Extraction Method: Principal Component Analysis.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درموردامام صادق، عقد اجاره، طلاق

a. 8 components extracted.

خروجی ششم- یعنی جدول(8-4)- ماتریس چرخیده شده اجزا را نشان می دهد که شامل بارهای عاملی هر یک از متغییرها در 8 عامل باقی مانده پس از چرخش می باشند. این ماتریس را راحت تر می توان تفسیر کرد.هر چقدر مقدار قدرمطلق ضرایب بیشتر باشد عامل مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات دارد.

جدول8-4 ماتریس چرخیده شده اجزا
Rotated Component Matrixa

Component

1
2
3
4
5
6
7
8
x1
.285
.253
.145
.794
.255
.005
.174
.052
x2
.249
.402
.595
.260
-.086
.192
.241
.063
x3
.059
.163
.302
.201
.062
.855
.067
-.047
x4
.013
.137
.235
.073
.142
.870
.031
-.119
x5
.073
.846
.212
.157
.156
.069
.024
-.018
x6
.275
.191
.409
.577
.202
.153
.180
-.209
x7
.381
.349
.423
.156
.341
-.180
.281
-.064
x8
.189
.309
.475
.145
.303
-.456
.167
-.228
x9
.028
-.001
.138
-.064
.001
-.079
-.105
.858
x10
.107
.145
.096
.172
.059
.052
.929
-.053
x11
.325
.116
.798
.122
.175
.220
.039
.155
x12
.272
.048
.828
.127
.181
.164
.025
.028
x13
.323
.138
.835
.093
.151
.251
.011
.123
x14
.472
.128
.426
.339
.180
.111
-.052
-.122
x15
.308
.616
-.037
.267
.255
.082
.204
.345
x16
.417
.531
.096
.284
.331
.054
.079
-.135
x17
.565
.330
.256
.216
.241
-.328
.180
.043
x18
.068
.127
.060
.851
.237
.146
-.029
-.017
x19
.184
.192
.165
.856
.261
.084
.119
.027
x20
.382
.241
.130
.379
.006
.458
.218
.115
x21
.399
.532
.213
.054
.201
-.010
.336
.198
x22
.559
.447
.215
.196
.238
-.082
.150
.190
x23
.313
.262
.188
.477
.129
-.011
.193
-.261
x24
.098
.924
.103
.158
.152
.146
.048
-.021
x25
.111
.897
.081
.135
.107
.110
.068
-.103
x26
.612
.340
.007
.038
.222
.153
.327
-.211
x27
.813
.052
.297
.252
.049
.074
.052
.074
x28
.512
.224
.222
-.288
.385
.299
.135
-.008
x29
.809
.003
.325
.209
.083
.086
.140
.084
x30
.723
.190
.338
.178
.031
-.050
.044
-.054
x31
.173
.069
.027
.057
.055
.040
.920
-.073
x32
.206
.304
.098
.311
.802
-.017
.045
.022
x33
.112
.177
.245
.321
.784
.114
-.017
.046
x34
.114
.180
.149
.268
.874
.087
.129
-.044
شایان ذکر است که هر متغیر باید فقط بر روی یک عامل، بار عاملی معنادار داشته باشد- بزرگتر از 6/0 – بنابراین همانطور که در جدول(8-4) نشان داده است عوامل 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و8 هر یک دارای 4، 4، 3، 3، 3، 2، 2، 1 متغیر خواهند بود. سایر متغیرها دارای بار عاملی کمتر از 6/0 بوده و از این رو قابل حذف هستند- 22 متغیر از 34 متغیر باقی می مانند که در قالب هشت عامل اصلی دسته بندی می شوند. محتوای هر عامل در جدول(9-4) قابل مشاهده است.

جدول9-4 محتوای عوامل اصلی
نام
متغیر
عنوان متغیر

عامل یک
X26
متنایب سازی زیرساخت های حقوقی(قوانین، مقررات و آئین نامه ها) سازمان

X27
وجود انعطاف پذیری در ساختار سازمان تحقیقاتی برای اجرای موفق مدیریت دانش

X29
وجود نظام طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مبتنی بر معماری دانش در سازمان تحقیقاتی

X30
وجود نظام ارزیابی تحقق مدیریت دانش در سازمان تحقیقاتی

عامل دو
X5
طراحی و اجرای سیستم مدیریت دانش به صورت شفاف، استاندارد و انعطاف پذیر در سازمان تحقیقاتی

X15
الگوگیری از سازمان های تحقیقاتی موفق در اجرای مدیریت دانش

X24
فراهم نمودن زیر ساخت های فنی سازمان

X25
بهره گیری از سامانه های اطلاعاتی جهت طراحی، اجرا و بکارگیری پروژه های تحقیقاتی

عامل

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید