تحقیق با موضوع 
استان کردستان، عرضه و تقاضا No category

منفی جمعا 8 نمره منفی برای 4 درصد نارسی
-آلودگی : ازا هر 0/05 درصد آلودگی یک نمره منفی جمعا 20 نمره منفی برای 1 درصد آلودگی
-لهیدگی: به ازاء هر 0/01درصد لهیدگی 1نمره منفی جمعا 20نمره منفی برای 2درصد لهیدگی
-گندیدگی: توت فرنگی باید عاری از هر گونه گندیدگی باشد.
-صدمات مکانیکی: به ازاء هر 1درصد صدمات مکانیکی 1نمره منفی جمعا 10نمره منفی برای 10درصد صدمات مکانیکی
-کپک زدگی: توت فرنگی باید عاری از هر گونه کپک زدگی باشد.
-باقیمانده سموم: باقیمانده سموم نباید از مقادیری که توسط مراجع ذیصلاح تعیین می شود و تجاوز کند که در حال حاضر مرجع تعیین کننده آن موسسه آفات و بیماریهای گیاهی و ضمنا این آزمایش با تقاضای خریدار یا فروشنده انجام می شود.
توضیح: پس از تعیین نمره منفی هر عامل نمره های منفی را با هم جمع کره و از عدد 100کم میکنیم تا نمره مثبت نمونه معلوم شود.
علت کسر کردن نمره های منفی از عدد 100اینستکه جمع نمره های منفی نمونه قابل قبول استاندارد 100خواهد بود. و مفهوم مخالف آن اینستکه اگر توت فرنگی عاری از هر گونه عیب باشد نمره مثبت آن 100خواهد بود و هر اندازه که عیب داشته باشد به همان نسبت نمره مثبت آن از 100کمتر خواهد شد. بدین لحاظ جمع نمره های منفی از عدد 100کسر می شود.
توت فرنگی برحسب نمره مثبتی که بدست می آورد به درجات زیر تقسیم می گردد.
– درجه یک: توت فرنگی هائی که امتیاز آن بیش از 90باشد
– درجه دو: توت فرنگی هائی که امتیاز آن بیش از 70تا 90و شامل آن باشد.
– درجه سه: توت فرنگی هائی که امتیاز آن بیش از 40تا 70و شامل آن باشد.
– درجه چهار: توت فرنگی هائی که امتیاز آن بیش از صفر تا 40و شامل آن باشد.
3-6- بسته بندی :
– موادی که در بسته بندی توت فرنگی بکار می رود باید خشک، تمیز و عاری از هر گونه آلودگی باشد.
– بسته بندی می تواند در قوطی مقوائی یا جعبه های چوبی انجام گیرد. ابعاد و وزن خالص بسته های محتوی محصول با توافق خریدار و فروشنده تعیین می شود. بسته ها باید سوراخ یا شکاف جهت تهویه داشته باشند.
3-8- نشانه گذاری:
– روی هر بسته حاوی توت فرنگی باید اطلاعات زیر بزبان فارسی و در صورت صدور به زبان انگلیسی و یا زبان کشور خریدار نوشته شود.
– نام و نوع محصول،وزن خالص به کیلوگرم، نام و تولید کننده و یا بسته بندی کننده،عبارت محصول ایران
– نمونه برداری
نمونه برداری باید طبق استاندارد ملی ایران شماره 622(روشن نمونه برداری میوه ها و سبزیهای تازه) صورت گیرد حداقل نمونه آزمایشگاهی باید حاوی 2500عدد توت فرنگی باشد.
– آفت زدگی: 2000عدد توت فرنگی بند 9- 2را از نظر وجود اثار آفت زدگی معاینه کرده و توت فرنگی های آفت زده شمارش کنید و کنار بگذارید (n1) سپس 200عدد از توت فرنگی های باقیمانده را بطور تصادفی برداشت و با کارد باز کرده و داخل آنرا از نظر آفت زدگی معاینه کنید و تعداد توت فرنگی آفت زده از داخل (n2) شمارش کنید.
– مواد خارجی: مواد خارجی موجود در نمونه را تفکیک و توزین نموده و نتیجه توزین را به وزن نمونه مورد بررسی تقسیم و در عدد 100ضرب کنید تا درصد مواد خارجی معین شود.
– یکنواختی: توت فرنگی های غیر یکنواخت موجود در نمونه مورد بررسی را جدا کرده و بر تعداد توت فرنگی های نمونه تقسیم و در عدد 100ضرب کنید. اگر یکنواختی از 6درصد تجاوز کند نمونه از نظر استاندارد مردود است.
– نارسی: توت فرنگی های نارس را از لااقل 800عدد نمونه مورد بررسی جدا نموده و تعداد آنرا بر تعداد توت فرنگی های موجود در نمونه تقسیم و در عدد 100ضرب کنید تا درصد نارسی بدست اید.
– آلودگی: توت فرنگی های آلوده از لااقل 2000 عدد در نمونه مورد بررسی را جدا کرده و تعداد آنرا بر تعداد توت فرنگی های موجود در نمونه تقسیم و در عدد 100ضرب کنید تا درصد آلودگی بدست اید.
– لهیدگی: توت فرنگی های لهیده موجود از حداقل 1000عدد عدد در نمونه را تفکیک و شمارش نموده و تعداد آنرا بر تعداد توت فرنگی های موجود در نمونه تقسیم و در عدد 100ضرب کنید تا درصد لهیدگی بدست آید.
– صدمات مکانیکی: توت فرنگی های صدمه دیده از لااقل 1000عدد در نمونه را تفکیک و شمارش نموده و تعداد آنرا بر تعداد توت فرنگی های موجود در نمونه تقسیم و در عدد 100ضرب کنید تا درصد صدمه دیدگی بدست آید.
3-9 هنگام برداشت توت فرنگی باید نکات زیر رعایت شود :
– برداشت باید در هوای خنک انجام گیرد ( بهتر است در بامداد برداشت شود .)
– برداشت باید در هوای خشک ( بدون بارندگی ) انجام گیرد .
– برداشت در هوای نمدار ممکن است سبب پیدایش گندیدگی ( کپک خاکستری ) شود .
– فقط میوه‏های رسیده باید برداشت شود .
– توت فرنگی‏هایی که برای تازه خوری در نظر گرفته شده‏اند , باید با کاسه گل و دم ( نزدیک به یک سانتی‏متر ) برداشت شوند .
– توت فرنگی‏هایی را که برای فرآیند در نظر گرفته شده‏اند , می‏توان بدون کاسه گل و دم برداشت کرد .
– میوه را باید یک به یک برداشت کرد .
– هر میوه برداشت شده را باید بسته به درشتی و ریزی و اندازه رسیدگی در گنجایه جداگانه گذاشت .
– میوه‏های برداشت شده را می‏توان در گنجایه‏هایی مانند سبد , سینی یا دیگر گنجایه‏های در خور گذاشت .
– برای جلوگیری از آسیب دیدن و آلودگی میوه‏ها باید روی گنجایه‏ها را با پوشش سوارخ‏داری پوشاند .
– پهنه بالای توت فرنگی‏هایی که برای تازه خوری در نظر گرفته شده‏اند , باید کمینه 2 سانتی‏متر پایین‏تر از پهنه بالایی گنجایه آن باشد .
– توت فرنگی را باید به گونه‏ای برداشت و بسته‏بندی کرد که به آن فشاری وارد نیاید و خراب نشود
– توت فرنگی‏هایی که برای نگهداری در سردخانه در نظر گرفته می‏شوند , باید کامل , سالم , تازه , پاک ( نشسته ,) بدون گندیدگی , بدون آفت زدگی , بدون ژاله , بدون بو یا مزه ناجوری بوده و دارای بسته‏بندی در خور باشند .
– چون توت فرنگی زود خراب می‏شود , باید هر چه زودتر پس از برداشت , برای از دست دادن گرمای کشتزار خنک شود . پیش سرد کردن با هوای خنک بهتر است .
– بسته‏ها را باید با دقت جابجا کرد و به گونه‏ای روی هم چید که از له شدن بسته‏هایی که در بخش زیرین چیده شده‏اند , جلوگیری گردد و هوا از میان میوه‏ها بگذرد.
– برای بهر ‏گیری بیشتر از گنج ( حجم ) انبار , بسته‏ها را باید روی باکس پالت‏ها چیده , سپس این باکس پالت‏ها را تا نزدیک به بلندای انبار روی هم چید .
3-10-شرایط برداشت توت فرنگی:
– هنگام برداشت توت فرنگی باید نکات زیر رعایت شود (استاندارد،4098)
– برداشت باید در هوای خنک انجام گیرد ( بهتر است در بامداد برداشت شود .)
– برداشت باید در هوای خشک ( بدون بارندگی ) انجام گیرد .
– یادآوری : برداشت در هوای نمدار ممکن است سبب پیدایش گندیدگی ( کپک خاکستری ) شود .
– فقط میوه‏های رسیده باید برداشت شود .
– توت فرنگی‏هایی که برای تازه خوری در نظر گرفته شده‏اند , باید با کاسه گل و دم ( نزدیک به یک سانتی‏متر ) برداشت شوند .
– توت فرنگی‏هایی را که برای فرآیند در نظر گرفته شده‏اند , می‏توان بدون کاسه گل و دم برداشت کرد .
– میوه را باید یک به یک برداشت کرد .
– هر میوه برداشت شده را باید بسته به درشتی و ریزی و اندازه رسیدگی در گنجایه جداگانه گذاشت .
– میوه‏های برداشت شده را می‏توان در گنجایه‏هایی مانند سبد , سینی یا دیگر گنجایه‏های در خور گذاشت .
– برای جلوگیری از آسیب دیدن و آلودگی میوه‏ها باید روی گنجایه‏ها را با پوشش سوارخ‏داری پوشاند .
– پهنه بالای توت فرنگی‏هایی که برای تازه خوری در نظر گرفته شده‏اند , باید کمینه 2 سانتی‏متر پایین‏تر از پهنه بالایی گنجایه آن باشد .
– توت فرنگی را باید به گونه‏ای برداشت و بسته‏بندی کرد که به آن فشاری وارد نیاید و خراب نشود .
– توت فرنگی رسیده به توت فرنگی گفته می‏شود که کمینه پهنه بیرونی آن دارای رنگ ویژه میوه رسیده همان رقم باشد
– بسته‏ها را باید با دقت جابجا کرد و به گونه‏ای روی هم چید که از له شدن بسته‏هایی که در بخش زیرین چیده شده‏اند , جلوگیری گردد و هوا از میان میوه‏ها بگذرد.
– برای بهر ‏گیری بیشتر از گنج ( حجم ) انبار , بسته‏ها را باید روی باکس پالت‏ها چیده , سپس این باکس پالت‏ها را تا نزدیک به بلندای انبار روی هم چید .
– دمه نسبی بهینه از 85 تا %90 می‏باشد .
– برای یکنواخت کردن سرمای کالا بهتر است از گردش هوا بهر ‏گیری شود .
– توت فرنگی بسته به کیفیت میوه دیگر شرایط نگهداری به مدت 3 تا 8 روز میتوان نگهداری کرد . بیشینه مدت نگهداری در صفر زینه سلسیوس
– میوه‏های تازه‏ای که برای فروش در نظر گرفته شده‏اند 3 تا 6 روز
– میوه‏هائی که برای فرآیند در نظر گرفته شده‏اند , 8 روز .
– توت فرنگی‏های بدون کاسه گل و دم 3 روز
– میوه‏ها شروع به از دست دادن تازگی و رنگ براق خود نموده , پژمرده شده , عطر خود را از دست داده و خراب می‏شوند . در دوران نگهداری باید برای ارزیابی اندازه رسیده و یا پیشرفت خرابی هر روز توت فرنگی‏ها را بررسی کرد .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع مقاله درمورد انتخاب برند

فصل چهارم

مقدمه:
بر اساس روش های آزمون درجه بندی و روش صحیح برداشت محصول استخراج گردید و به الگوریتم مناسبی برای چیدن میوه توت فرنگی دست یافتیم،در این فصل با بررسی و مقایسه روش های مورد استفاده در ایران و علی الخصوص استان کردستان با مقایسه برداشت با سایر نقاط کشور ابتداعآ الگوی حرکتی مناسبی را تشریح خواهیم کرد سپس با رعایت اصول بازار به ریز فکتور هایی جهت برنامه ریزی مناسبی برای ساماندهی ایده ها و تفکرات منطقی بر اساس یافته های تحقصق خواهیم نمود.
1-4 توسعه و تدابیر در طراحی محصول بر پایه ی تفکر طراحی پایدار:

توجیه پذیری طرح:
با توجه به بررسی های صورت گرفته از زمان عرضه و تقاضای محصول برای رساندن محصول با کیفیت به دست مشتری از لحاظ طعم و رنگ متوجه شدیم که (35تا%40)درصد فساد موجود در بسته های کنونی به دلیل ضعف بسته بندی و فرایند های چیدن نامناسب میباشد که با طراحی و انتخاب بسته مناسب میتوان این ضعف را پوشش داده و با بسته بندی جدید توت فرنگی موجبات رضایت مشتری و مشتری مداری را فراهم کنیم.
4-2 تکنولوژی هـای موجود:
میوه توتفرنگی به صدمات مکانیکی حساس بوده و از طرفی دارای رسیدگی غیریکنواخت است (سلامت 1390)؛ فلذا ماشینیکردن برداشت آن در این مرحله از کار و در حال حاضر توصیه نمیشود. تحقیقات دراز مدت برای توسعه ماشین برداشت متناسب با شرایط ایران موردنیاز است و میتوان با استفاده از ماشین بینایی اینکار را انجام داد. البته در حال حاضر روباتهای برداشت توتفرنگی در برخی کشور ها وجود دارند؛ لیکن در حال گذراندن مراحل تحقیقاتی تکمیلی هستند و با توجه به اینکه استفاده از این ماشینها مستلزم سرمایه گذاری اولیه بسیار بالا بوده و ظرفیت کاری اینگونه ماشینها نیز پایین میباشد، همچنین مناطق صعب العور کردستان مناسب استفاده چنین ماشین آلاتی نیست. بنابر این نمیتوان در عمل از آنها استفاده کرد. شکل زیر یک نمونه از روبات توتفرنگی را نشان میدهد. این ماشین با توجه به اطلاعات تصویری دریافتی از اطراف گیاه، توت فرنگی های رسیده را شناسایی کرده و با بازوی رباتیک توتفرنگی ها را از گیاه جدا کرده، روی نقاله قرار می دهد

4-3 مکانیزاسیون برداشت:

4-4 مکانیزاسیون پس از برداشت:
5-4 نمونه بسته بندی های موجود:

ارگونومی: 5
مطابق تعریف ارائه شده توسط NIOSH ارگونومی عبارتست از طراحی محیط کار و وظیفه متناسب با ظرفیت های کاربران.دلایل متعددی در رابطه با لزوم توجه

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید