اهمیت مدیریت دانش مقاله

اهمیت مدیریت دانش

مهمترین مشخصه سازمانهای قرن بیست ویکم تأکید بردانش و اطلاعات است. در سالهای اخیر موضوع مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی تبدیل شده است. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور بنا به اهمیت نقش دانش و فناوری به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش در اقتصاد نوین توجه خاصی به آن شده است. با توجه به اینکه شرایط و فضای رقابتی سازمانها بیش از پیش پیچیده و به سرعت در حال تغییر است به گونه ای که تغییر در بیشتر سازمانها به مراتب بیشتر از سرعت توان پاسخگویی و تطبیق آنهاست. تغییرات مستمر دانش نیز وضعیت عدم تعادل جدیدی را برای سازمانها به وجود آورده است که به نظر دانشمندان حفظ مزیت رقابتی و بقاء سازمان تنها به کمک مدیریت دانش امکانپذیر است که بتواند به طور مستمر به خلق دانش های نو در سازمان بپردازد. مدیریت دانش اجازه می دهد که سازمان علت سرمایه های کلیدی خود از جمله آموزش ،کار آموزی و تجربه ضمن خدمت  را که اغلب بیشترین هزینه را در بسیاری از شرکتها در بر دارد توضیح دهد (رادینگ ،1383: 75).امروزه سیستم مدیریت دانش به عنوان مغز سازمان مطرح است و کارکنان را به دانش و اطلاعات مورد نیاز مجهز می کند تا بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند، و تصمیمات صحیح تر وسریع تری را اتخاذ نمایند (بیگزاده مرزبانی ،سوری ، 1389: 1-15). مدیریت دانش به مثابه بخش ضروری و اساسی در موفقیت سازمان، دامنه گسترده ای از ایده های سازمانی شامل نو آوری های راهبردی، اقتصادی، رفتاری و مدیریتی را در برمی گیرد اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمانها، دانش خود را اندازه گیری می کنند و آن را به منزله سرمایه فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجه بندی سازمانها در گزارش های خود منعکس می کنند (تقی زاده و همکاران ،1389: 33-48). لذا بکار گیری مدیریت دانش برای سازمانها مزایایی به شرح زیر دارد :1. از افت دانش سازمانی که به دلایل بازنشستگی ،کوچک سازی واخراج کارکنان اتفاق می افتد، جلوگیری می کند2.سازمان را قادر به انعطاف پذیری و انطباق پذیری بیشتری می کند3. نوع وکیفیت دانش مورد نیاز را برای تصمیم گیری های اثر بخش شناسایی می کند4.ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان5.توانایی سازمان را درسرمایه گذاری وحفاظت قانونی بر مالکیت معنوی بهبود می بخشد6.سازمان را قادر به افزایش کیفیت و میزان محصولات وخدمات می کند7 ساز مان را قادر می سازد تا توجه کانونی و خدمت به مشتری  را افزایش دهد 8 .با توجه به در اختیار گرفتن دانش ،مستند سازی و انتقال دانش، سازمانها را قادر می سازد تا به بهترین وجه در استخدام و کارآموزی کارکنان سرمایه گذاری کنند (رادینگ ،1383: 74-77).

دسته‌ها: مقاله