انواع دانش مقاله

انواع دانش

2-11-1-1- دانش آشکار

به طور دقیق و روشن اظهار می شود و مطلب پوشیده ای باقی نمی گذارد به طور کلی در شرایط کاری سازمانی کاملاً و آزادانه و بدون قید وشرط ابراز می گردد (‌گروه کارشناسان ایران، 1381: 8).

2-11-1-2-‌ دانش نهفته

این نوع دانش به وضوح ابراز نمی گردد اما درک می شود. غالباً به صورت دانش شخصی است که در تجربیات فرد نهفته است و عوامل غیر عینی مانند عقاید شخصی، دیدگاه ها و ارزش ها را در بر می گیرد (گروه کارشناسان ایران).

اما مایکل مارکوارت در کتاب معروف خود به نام ایجاد سازمان یادگیرنده دانش را به انواع ذیل تقسیم بندی می نماید.

2-11-1-3- دانش چگونگی (Know how)

آگاهی از اینکه چگونه اطلاعات باید پردازش شوند.

2-11-1-4- دانش چرایی (Know why)

دانستن اینکه چرا اطلاعات معینی مورد نیاز است.

 

2-11-1-5- دانش چه چیزی (know what)

دانستن اطلاعاتی که مورد نیاز است.

2-11-1-6- دانش کجایی (Know where)

آگاهی از اینکه کجا اطلاعات خاص و معینی را می توان بدست آورد.

در مقاله ای که نیک ویلارد، مارپیچ دانش را مطرح کرد مسائل از دیدگاه فردی، گروهی و سازمانی بررسی شد.

دیدگاه فردی:‌

هرچه وسعت دانشی که توسط فرد کسب می شود بیشتر باشد امکانات خلاقیت سازمان نیز افزایش پیدا می‌کند، بنابراین پروژه هایی مانند آموزش آزاد، کتابخانه ها و دانشگاه های سازمانی و سایر ابتکارهای آموزشی به رشد دانش شخصی کمک می کنند.

دیدگاه گروهی:

در سال های اخیر کار گروهی مورد توجه بسیار قرار گرفته است و اکنون به منظور افزایش تأثیر گذاری جلسات گروهی، ساختار و فنون برگزاری آن ها مورد تأکید قرار می گیرد. گروه ها می باید هدف داشته باشند در غیر اینصورت خطر آن وجود دارد که جلسات آن ها به صورت دیگر جلسات معمولی درآید.

دیدگاه سازمانی:

در سازمان ها پروژه هایی وجود دارند که به آزاد کردن و استفاده از دانش مربوط می شوند. سازمان ها در راستای مدیریت دانش با ارائه مرکز اطلاعاتی دانش، برقراری ارتباط توسط کامپیوتر، کنفرانس های مجازی و پست الکترونیک در شرکت ها، یک فرهنگ نیرومند دانش محوری به وجود آورده اند. این وسایل افراد و گروه ها را قادر می سازد از دانش همکاران خود در سراسر جهان استفاده کرده، بدین وسیله دانش خود را گسترش دهند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   حرف آخر

سازمان می باید برای آزاد کردن واستفاده از دانش، بانک اطلاعاتی با دسترسی شبکه ای ایجاد کنند که اکنون معمولا به شکل اینترانت مورد استفاده قرار می گیرد. این امر به کارکنان امکان می دهد سؤالات مربوط به دانش از قبیل چه کسی این کار را انجام می دهد؟ چه کسی در این زمینه اطلاعات دارد و ما در این مورد چه کاری انجام می دهیم را مطرح سازند. تقسیر وضعیت های مختلف مارپیچ دانش نکات فوق را تبیین می‌نماید.

  1. نمودار ساختن:

عقیده ای در ذهن یک نفر جرقه می زند و او راهی برای ابراز آن پیدا می کند در این حالت عقیده مزبور از نهفته به آشکار تبدیل شده است.

  1. ترکیب کردن:

آن یک نفر این عقیده را با عقاید یا مفاهیم شناخته شده دیگر ترکیب می کند تا محتوای دانش را ایجاد نماید.

  1. نشر کردن:

عقدیه ای که گسترش یافته مجدداً از آشکار به نهفته تبدیل می شود.

  1. این عقیده اکنون ابراز و آشکار شده و به اشخاص بیشتری انتقال داده شده است. عقیده مزبور مرتبا ترکیب می شود تا از عقاید بزرگ تر جلوگیری کند.

اینک مدل سیستمی مدیریت دانش مایکل مارکوارت بررسی می شود:

در مدل سیستمی مزبور زیر سیستم دانش دارای شش مرحله است که انتقال دانش از منبع تا مصرف را پوشش می دهد.

دسته‌ها: مقاله