ارزش برند مقاله

ارزش برند

بقاء شرکتها به وسیله توانایی ایجاد ارزش بالاتر در بازارها تضمین می گردد.عملکرد سازمانها به وسیله دارائیهای ناملموسی مثل کیفیت، تجربه پرسنل ،فرهنگ مشارکت ، دانش و ارزش برند تعیین می شود. ارزش برند از دهه 90 به عنوان مهمترین حوزه تحقیقاتی در بازاریابی مصرفی/ خدماتی مطرح شد.این اهمیت به خاطر علاقه شرکتها برای ایجاد برندهای قدرتمند به منظورایجاد مزیت رقابتی وتمایز در کالاهایشان بوده است.ارزش برند برای خریدار عملکرد قیمت مورد انتظار و عملکرد مورد انتظار از ویژگی های ملموس وناملموس است . در نهایت آنچه که ارزش برند را از ارزش ویژه برند جدا می کند این است که اولا ارزش برند سود حاصل از تمام منابع را در نظر می گیرد ، چه مستقیما به مشتری مربوط باشد یا نباشد . ثانیا شامل ارزش های فعلی و شایسته است که باعث می شود دارای مفهومی بسیار جامع تر باشد )راگو و لئون ، (2007. برای ارزیابی ارزش برند دو دیدگاه ادراکی متفاوت وجود دارد :

  • دیدگاه ادراکات مصرف کننده
  • دیدگاه مالی

از دیدگاه مالی سهم بازار ،قیمت ،و سایر شاخص های مالی مورد بررسی قرار می گیرد .از دیدگاه مصرف کننده واکنش های مصرف کنندگان به یک برند مورد ارزیابی قرار می گیرد .ارزش برند ازدیدگاه مصرف کننده از دو بعد مستقیم وغیر مستقیم ارزیابی می شود . بعد مستقیم ارزیابی ارزش برند شامل عوامل :ارزش کانال توزیع ،ارتباطات موثر بازاریابی وموفقیت در ایجاد ارزش بالاتر به وسیله آگاهی از برند می شود .اما دربعد غیرمستقیم بر واکنش مصرف کننده در مقابل عناصر متفاوت برنامه بازاریابی شرکتها تمرکز دارد.گروهی دیگر از نویسندگان ارزیابی ارزش برند رااز دیدگاه مصرف کنندگان به دو بخش تقسیم می کنند:در بخش اول ادراکات مصرف کننده (ابعاد ادراکی شامل: آگاهی از برند ، تداعی معانی ،درک کیفیت ) و در بخش دوم رفتار مصرف کننده (بعد رفتاری شامل وفاداری به برند )مورد بررسی قرار می گیرد. اکر در سال 1996 بعد ادراکی و رفتاری را در هم تلفیق کرد .یو به چارچوب کاری اکر در مورد ارزیابی ارزش برند موارد ذیل را اضافه کرد این موارد شامل:قیمت ،تصویر ذهنی قوی ،توزیع قوی وتبلیغات است.

دسته‌ها: مقاله